’Hjem’ til FCM?

Me­get ty­der på, at Jo­nas Bor­ring skif­ter til­ba­ge til FC Midtjyl­land fra Brønd­by, hvor ud­sig­ten til spil­le­tid er be­gra­en­set

BT - - SUPERLIGA - Fre­de­rik Pal­le | fr­pa@bt.dk

Forta­el­lin­gen om Jo­nas Bor­rings kar­ri­e­re i 2016 har ind­til vi­de­re va­e­ret lidt af en far­ce, og det ty­der ikke på, at det sid­ste ka­pi­tel er skre­vet i den hi­sto­rie.

Som BT i sid­ste uge kun­ne be­ret­te, har Jo­nas Bor­ring va­e­ret på jagt ef­ter en ny klub, på trods af at han skrev kon­trakt med Brønd­by for min­dre end tre må­ne­der si­den.

Det skyl­des en uhold­bar sport­s­lig si­tu­a­tion fra hans si­de, hvor ud­sig­ten til spil­le­tid er langt va­ek. Den ny­an­sat­te ch­eftra­e­ner Ale­xan­der Zorniger ag­ter ikke at spil­le med kant­spil­le­re, og det brin­ger Bor­ring i en si­tu­a­tion, hvor han skal va­e­re an­grebs­re­ser­ve. Bor­ring måt­te for ek­sem­pel nø­jes med en rol­le som ind­skif­ter i søn­da­gens 4-0-sejr over Es­b­jerg i su­per­ligapre­mi­e­ren.

I går kun­ne TV3 Sport så forta­el­le, at kant­spil­le­ren iføl­ge fle­re kil­der har skre­vet un­der på en kon­trakt med FC Midtjyl­land. Skif­tet er end­nu ikke ble­vet of­fi­ci­elt be­kra­ef­tet af nog­le af par­ter­ne, men til BT forta­el­ler Tro­els Bech, der er sport­s­di­rek­tør hos Brønd­by, at man er op­ma­er­k­som på Bor­rings util­freds­hed med si­tu­a­tio­nen i klub­ben.

»Vi har hørt hans ut­ryg­hed om spil­le­tid på hol­det, og vi har og­så haft fle­re sam­ta­ler med ham om, hvor­dan vi kan lø­se det. Men jeg har ikke nog­le yder­li­ge­re kom­men­ta­rer til si­tu­a­tio­nen,« si­ger Tro­els Bech.

Fem må­ne­der i hel­ve­de

Skif­tet til FC Midtjyl­land vil va­e­re op­lagt for Bor­ring, da hans eks­ko­ne og to børn er bo­sat i Vi­borg. Han vil der­for igen kom­me i na­er­he­den af sin fa­mi­lie, der el­lers sat­te he­le far­cen om­kring hans kar­ri­e­re i gang i marts, da BT kun­ne af­slø­re, at hold­kam­me­ra­ten i Ran­ders FC, Chri­sti­an Kel­ler, hav­de ind­ledt et for­hold med Bor­rings da­va­e­ren­de ko­ne.

Det holdt den 31-åri­ge kant­spil­ler va­ek fra klub­ben på ube­stemt tid og skab­te en del uro in­ter­nt i Ran­ders-trup­pen, da fle­re spil­le­re ef­ter­føl­gen­de tog Bor­rings si­de og na­eg­te­de at spil­le på hold med Kel­ler, der og­så blev sat af hol­det af tra­e­ner Co­lin Todd. Kun et par uger ef­ter nå­e­de Bor­ring og Ran­ders til enig­hed om at op­ha­e­ve kon­trak­ten, hvil­ket gjor­de det mu­ligt for ham at skri­ve un­der på en to­årig kon­trakt med Brønd­by, før klub­ben pra­e­sen­te­re­de Ale­xan­der Zorniger som ny tra­e­ner.

Det vil va­e­re an­den gang, at han spil­ler for FC Midtjyl­land, da han i 2009 og­så skif­te­de til hol­det fra OB, som iføl­ge TV3 Sport og­så var in­de i bil­le­det i den­ne om­gang, for et be­løb i om­eg­nen af 20 millioner kro­ner, hvil­ket gjor­de ham til den dy­re­ste spil­ler, der no­gen­sin­de er hand­let mel­lem to Su­per­liga-klub­ber. Han spil­le­de der ind­til 2012.

Chri­sti­an Kel­ler skif­te­de in­den sa­e­son­star­ten til Vi­borg, som han og­så spil­le­de for fra 2002 til 2005, så hvis Bor­ring ryk­ker til de midtjy­ske ul­ve, er der for al­vor lagt op til et dra­ma, når de to ri­val­hold stø­der sam­men 28. au­gust i Her­ning.

BT har for­ga­e­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra Jo­nas Bor­ring og hans mel­lem­mand, Alan Hve­de­ha­ve. Hel­ler ikke FC Midtjyl­lands sport­s­di­rek­tør, Claus Ste­in­le­in, har re­a­ge­ret på BTs hen­ven­del­ser om Bor­rings si­tu­a­tion

FOTO: HENNING BAG­GER

Jo­nas Bor­ring spil­le­de i FC Midtjyl­land fra 2009 til 2012, men nå­e­de al­drig op på det ni­veau, der gjor­de ham til den dy­re­ste spil­ler, der no­gen­sin­de er hand­let mel­lem to dan­ske klub­ber.

BT Spor­ten tors­dag 14. juli 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.