Brønd­by le­jer ung ty­sker

BT - - SUPERLIGA - Chri­sti­an Wint­her Jo­han­sen | chwj@spor­ten.dk

Den ty­ske in­va­sion fort­sa­et­ter i Brønd­by.

Klub­ben har hen­tet den 21-åri­ge Ha­ny Mukh­tar i Ben­fi­ca på en étårig le­je­af­ta­le, skri­ver klub­ben på sin hjem­mesi­de.

Mukh­tar er midt­ba­ne­spil­ler og har få­et 45 land­skam­pe på di­ver­se, ty­ske ung­domslands­hold. Han blev i 2015 solgt fra Hertha Ber­lin til Ben­fi­ca, og si­den sit skif­te til den po­rtu­gi­si­ske top­klub har han og­så va­e­ret på le­je hos Red Bull Salz­burg, som spil­ler sam­me ty­pe fodbold som Brønd­by un­der Ale­xan­der Zorniger, der har en for­tid i Red Bull Leipzig.

»Jeg er glad for at få mu­lig­he­den for at kom­me til en tra­di­tions­rig klub som Brønd­by IF, og jeg ser frem til at få mu­lig­he­den for at spil­le for Brønd­by-fan­se­ne. Jeg skal hja­el­pe hol­det ef­ter bed­ste ev­ne, og så skal jeg vi­de­re­ud­vik­le mit eget spil. Jeg spil­ler ho­ved­sag­ligt cen­tralt, en­ten som 8’er el­ler 10’er, og den ag­gres­si­ve fodbold, som Brønd­by vil prak­ti­se­re, er en ty­pe fodbold, jeg bå­de ken­der og ny­der.,« si­ger Mukh­tar, der kom­mer til at spil­le med num­mer 10, om skif­tet iføl­ge Brønd­bys hjem­mesi­de.

Ken­der Zor­ni­gers stil

Brønd­bys sport­s­di­rek­tør, Tro­els Bech, kal­der skif­tet for lidt ud over det sa­ed­van­di­ge for Su­per­liga­en.

»Det er ikke hver dag, at vi va­el­ger at ind­gå le­je­af­ta­ler, men i Mukh­tars til­fa­el­de så vi mu­lig­he­den for at få en spil­ler ind, som har prø­vet at sma­ge på den ty­pe fodbold, vi øn­sker at prak­ti­se­re, og sam­ti­dig få en spil­ler til klub­ben af en ka­li­ber, som nor­malt ikke vil­le va­e­re til­ga­en­ge­lig for en su­per­liga­klub,« si­ger Bech iføl­ge Brønd­bys hjem­mesi­de.

Det er den tred­je ty­ske til­gang på den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn i den­ne som­mer. Først til­t­rå­d­te Ale­xan­der Zorniger som ny tra­e­ner, og han hev si­den mid­ter­for­sva­re­ren Be­ne­dikt Röck­er til klub­ben fra Greut­her Fürth i 2. Bun­des­liga.

Ha­ny Mukh­tar tra­e­ne­de allerede med si­ne nye hold­kam­me­ra­ter i af­tes på Brønd­by Sta­dion. Klub­ben mø­der i af­ten skot­ske Hi­ber­ni­an i re­tu­ro­p­gø­ret i an­den run­de af Eu­ro­pa Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen.

PR-FOTO

Ha­ny Mukh­tar blev i går pra­e­sen­te­ret som ny Brønd­by-spil­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.