’Nairo­mans’ n

BT - - TOUR DE FRANCE -

UD­FOR­DRET Qu­in­ta­na hav­de igen en of­f­day i Tour de Fran­ce og er nu tre mi­nut­ter og 27 se­kun­der ef­ter Chris Froo­me, hvis ryk par­ke­re­de den lil­le co­lom­bi­a­ner svit­sen­de i den schweizi­ske var­me til sidst på det stej­le bjerg, da fa­vo­rit­grup­pen slo­ges om de se­kun­da­e­re pla­ce­rin­ger. For man­ge var det over­ra­sken­de, for Qu­in­ta­na har hi­sto­risk set al­tid hen­tet tid på den ke­ny­ansk­fød­te bri­te i Tou­rens tred­je uge, og Al­per­ne var ud­råbt til ste­det, hvor sla­get skul­le slås. Sla­get mel­lem de på for­hånd stør­ste ri­va­ler. Sådan gik det ikke helt.

På man­ge må­der var gårs­da­gens eta­pe det fo­re­lø­big stør­ste be­vis på den co­lom­bi­an­ske bjerg­kon­ges fald i Tour de Fran­ce an­no 2016, men det øde­lag­de slet ikke lands­ma­en­de­nes fest, for­tal­te den tro­fa­ste fan Wil­li­am San­ta­na fra den co­lom­bi­an­ske ho­ved­stad Bog­o­ta med stolt­hed i stem­men.

»Vi er slet ikke skuf­fe­de,« sag­de han og ly­ste op i et stort smil, hvil­ket kom no­get bag på BTs ud­send­te.

»Vi tror sta­dig på, at han har en chan­ce for at vin­de Tou­ren. Der re­ste­rer end­nu tre sva­e­re eta­per, som han kan gø­re sig godt på.« Stol­te co­lom­bi­an­ske fans San­ta­na har na­tur­lig­vis en po­in­te, da da­gens bjer­gen­kelt­start og fre­da­gens og lør­da­gens sav­tak­ke­de pro­fi­ler bør va­e­re no­get for ’Nairo­man’, som han kal­des. Må­ske er det hårdt at døm­me den let­te co­lom­bi­a­ner ude af Tou­ren, men ryg­ter­ne gik i går på, at han har dø­jet med lidt syg­dom. Vur­de­ret ud fra pra­e­sta­tio­nen kun­ne det godt lig­ne, at der var no­get om snak­ken, selv om co­lom­bi­a­ne­ren selv af­vi­ste, at det skul­le va­e­re til­fa­el­det.

»Krop­pen har det fint pra­e­cis som de an­dre år. Jeg har det godt, men i dag (i går, red.) var ba­re en dår­lig dag. Min form er god, og jeg håber at va­e­re i end­nu bed­re fy­sisk stand in­den så la­en­ge. Jeg er kun 26 år. Der kom­mer an­dre eta­per,« sag­de Nairo Qu­in­ta­na ef­ter at ha­ve af­le­ve­ret en do­ping­prø­ve.

En dår­lig dag kan de co­lom­bi­an­ske fans ikke be­skyl­des for at ha­ve haft. Det skin­ne­de ty­de­ligt igen­nem på Wil­li­am San­ta­nas re­ak­tion, at Qu­in­ta­na har en sa­er­lig plads i co­lom­bi­a­ner­nes hjer­ter.

»Jeg er her kun på grund af Qu­in­ta­na, og al­le føl­ger ham der­hjem­me­fra. Han be­ty­der li­ge så me­get som vo­res fod­bold­lands­hold.«

For at for­stå Qu­in­ta­nas po­pu­la-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.