Eds­melt­ning

BT - - TOUR DE FRANCE -

ri­tet er det nød­ven­digt med et kig på lan­dets øko­no­mi. Ud af lan­dets ind­byg­ger­tal le­ve­de 27,8 pro­cent af be­folk­nin­gen un­der fat­tig­doms­gra­en­sen i 2015 iføl­ge den na­tio­na­le sta­ti­sti­kaf­de­ling – 7,9 pro­cent i ek­strem fat­tig­dom. Lan­det har dog gjort sto­re frem­skridt i be­ka­em­pel­sen af fat­tig­dom.

’Den lil­le sto­re me­ster’, som Nairo Qu­in­ta­na bli­ver kaldt i hjem­lan­det, ken­der alt til fat­tig­dom­men. Som den ae­ld­ste søn af en land­mand bo­e­de Qu­in­ta­na på lan­det, hvor han hjalp til i mar­ken, og nog­le gan­ge stod han end­da op om nat­ten for at ba­ge brød. Der var ikke man­ge pen­ge hos fa­mi­li­en Qu­in­ta­na, men lil­le Nairo fik en dag en cy­kel som en slags be­løn­ning af sin fa­der. Cyk­len skul­le nok i li­ge så høj grad ses som et be­vis på, at fa­mi­li­en ikke hav­de råd til bus­bil­let­ter­ne, men Qu­in­ta­na kom uan­set hvad i gang med at cykle og tra­e­ne­de i bjer­ge­ne der­hjem­me. Man­ge co­lom­bi­a­ne­re kan der­for re­la­te­re til ham.

»Vo­res land vok­ser og vok­ser, men vi har sta­dig nog­le pro­ble­mer li­ge­som man­ge af de an­dre lat­i­na­me­ri­kan­ske lan­de. At se Qu­in­ta­na pra­este­re på den stør­ste cy­kel­s­ce­ne i ver­den vi­ser be­folk­nin­gen, at al­le kan op­nå no­get bed­re end de­res nu­va­e­ren­de til­va­e­rel­se,« for­tal­te Wil­li­am San­ta­na i går med stolt­hed i stem­men. Respekt fra Team Sky Som 19-årig sat­te Qu­in­ta­na sin før­ste sig­na­tur på en pro­fes­sio­nel kon­trakt med hol­det Boy­a­ca es pa­ra Vi­vir­la. I 2012 kom han til spanske Mo­vistar. Her har han fo­re­lø­big kørt sig til en an­den­plads i Tour de Fran­ce i bå­de 2013 og 2015 – beg­ge gan­ge ef­ter Chris Froo­me – og selv om 2016-ud­ga­ven af Tour de Fran­ce ikke ser ud til at bli­ve Qu­in­ta­nas, ude­luk­ker man ham ikke på Team Sky,

»Han er en ver­dens­klas­se­ryt­ter,« sag­de che­fen Da­ve Brails­ford for­an Team Skys bus ef­ter gårs­da­gens eta­pe.

»Der re­ste­rer sta­dig tre eta­per i bjer­ge­ne, og det kan godt va­e­re, at han kom­mer sig. Man kan dog godt se, at han ikke er på toppen. Spørgs­må­let er, hvor­for han ikke an­greb i dag (i går, red.). Han er sta­dig ung og har ka­em­pet med man­ge for­vent­nin­ger på si­ne skul­dre. Det gør det nog­le gan­ge sva­ert at top­pra­este­re,« fort­sat­te han.

Den sta­er­ke hol­la­en­der Wou­ter Po­els fra Team Sky in­drøm­me­de over for BT, at man hav­de for­ven­tet sig mere af Qu­in­ta­na, og på Asta­na, som for­sø­ger at nå til tops med Fa­bio Aru, kom­mer den slø­je pra­e­sta­tion og­så som en over­ra­skel­se for dan­ske­ren Jakob Fuglsang.

»Qu­in­ta­na var en af dem, som man hav­de reg­net med. Det ser ud til, at Froo­me og Team Sky er stort set urør­li­ge, og man­ge af de an­dre hold og ryt­te­re, som lig­ger til i klas­se­men­tet, har i hvert fald ikke me­get lyst til at ud­for­dre,« sag­de dan­ske­ren.

Wil­li­am San­ta­na vir­ke­de til gen­ga­eld til at va­e­re fuld­sta­en­dig upå­vir­ket af an­dres for­vent­nin­ger til Nairo Qu­in­ta­na. Han støt­ter fortsat ’Nairo­man’, og det gør de 48 millioner co­lom­bi­a­ne­re helt sik­kert og­så i hjem­lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.