’Det var et hel­ve­de!’

Gårs­da­gens eta­pe var uli­de­lig hed for de fem Tour­dan­ske­re

BT - - TOUR DE FRANCE - Las­se Vø­ge og Mads Kind­berg Ni­el­sen | lavg@spor­ten.dk , ni­el@spor­ten.dk

In­gen vind, tem­pe­ra­tu­rer langt over 30 gra­der og et par Tob­lero­ne-for­me­de bjer­ge. Det var den tvivls­om­me me­nu for fel­tet på Tour de Fran­ces 17. eta­pe.

Og én ef­ter én tril­le­de Tou­rens til­ba­ge­va­e­ren­de fem dan­ske ryt­te­re over mål­stre­gen på den schweizi­ske al­pe­top ved Fin­haut-Emos­son. De lig­ne­de al­le nog­le, der li­ge hav­de gå­et 12 om­gan­ge med Mi­ke Ty­son, og sådan hav­de de det vist og­så.

’Pis­se­varmt’ Chris An­ker Sø­ren­sen (Fortu­neoVi­tal), der har ka­em­pet med syg­dom de se­ne­ste da­ge, hav­de ikke lyst til at la­de sig in­ter­viewe og nå­e­de kun at kon­sta­te­re, at ’det var lort med lort på’, in­den han skynd­te sig ind i skyg­gen i hold­bus­sen.

Mi­cha­el Val­gren (Tin­koff) hav­de hel­ler ikke over­skud til at ta­le med nog­le af de ven­ten­de jour­na­li­ster.

Det hav­de Lars Bak (Lotto-Sou­dal) deri­mod, selv om han li­ge hav­de til­ba­gelagt 184,5 af kar­ri­e­rens hår­de­ste ki­lo­me­ter.

»Det var et hel­ve­de. Det var pis­se­varmt, og der blev kørt i et ra­sen­de tem­po. Til sidst fandt jeg ind i en god grup­pe, men de var godt nok le­de og stej­le de to sid­ste stig­nin­ger. Jeg tror, folk har haft en god hvi­le­dag, for der blev godt nok kørt sta­er­kt i dag,« sag­de den ru­ti­ne­re­de dan­sker, der i øv­rigt holdt fast i sin na­est­sid­ste­plads i den sam­le­de stil­ling.

Og­så den dan­ske Tour-de­butant Chri­stop­her Juul-Jen­sen (Ori­caBi­ke­e­x­chan­ge) hav­de haft en af de mere op­s­li­den­de da­ge på kon­to­ret. Men det hav­de han og­så for­be­redt sig på.

»Per­son­ligt sy­nes jeg al­tid, at de va­er­ste eta­per er dem, der lig­ger da­gen ef­ter hvi­le­da­gen. Krop­pen får en dag, hvor den slap­per af, og hvor man sluk­ker for mo­to­ren psy­kisk og fy­sisk. Og uan­set hvor me­get jeg prø­ver at hol­de krop­pen i gang, så ta­ger det al­tid no­get tid at få bla­est en hvi­le­dag ud af sy­ste­met. Det kun­ne jeg ty­de­ligt ma­er­ke i dag.«

Fuglsang lover ud­brud Den fem­te og sid­ste Tour-dan­sker, Jakob Fuglsang (Asta­na), hav­de trods de bar­ske for­hold haft over­skud til at for­sø­ge at kom­me va­ek på eta­pens ind­le­den­de ki­lo­me­ter.

»Jeg for­søg­te at kø­re med et par gan­ge ef­ter om­kring en ti­mes kør­sel. Der gik for­holds­vis lang tid, før­end ud­brud­det kør­te,« sag­de Fuglsang, der end­nu ikke har op­gi­vet drøm­men om at hav­ne i det rig­ti­ge ud­brud i år.

»Jeg skal ba­re igen­nem i mor­gen, og så kan jeg for­hå­bent­lig få lov til at kom­me af sted i et ud­brud en af de to da­ge ef­ter­føl­gen­de. Det er ikke lyk­ke­des at få lov end­nu – hver­ken fra hol­dets si­de el­ler der­u­de. Jeg håber, det kan la­de sig gø­re,« sag­de den 31-åri­ge Asta­na-dan­sker.

FOTO: AFP

Po­lens Ra­fal Ma­j­ka sved­te sam­men med re­sten af fel­tet un­der ’kon­ge­e­ta­pen’, hvor tem­pe­ra­tu­ren sneg sig over de 35 gra­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.