Bør bli­ve sejr til Froo­me Ru­ten

BT - - TOUR DE FRANCE -

Igen i dag bli­ver det en ut­ro­lig varm dag for ryt­ter­ne med tem­pe­ra­tu­rer i na­er­he­den af 30 gra­der. Der­u­d­over er der og­så risiko for regn og tor­den­by­ger i lø­bet af ef­ter­mid­da­gen. Det kan der­med godt gå hen og bli­ve lidt af et lot­te­ri om, hvem der får de bed­ste vej­r­be­tin­gel­ser. Hel­dig­vis for ud­fal­det af eta­pen er pro­fi­len dog så hård, at det un­der al­le om­sta­en­dig­he­der bør bli­ve dem med de bed­ste bjerg­ben, der en­der om at kø­re om det – uan­set vej­ret.

På trods af, at det­te med ret­te om­ta­les som en bjer­gen­kel­start, er de før­ste fi­re km mere el­ler min­dre fla­de.

Det er først i by­en Do­man­cy, at det for al­vor be­gyn­der at gå opad. Det gør det så til gen­ga­eld og­så i en sådan grad, at man­ge nok vil få et chok. De sid­ste to ki­lo­me­ter op mod den før­ste mel­lem­tid sti­ger så­le­des i gen­nem­snit med over 10 pro­cent. I løbs­bo­gen står der, at det fla­der ud ef­ter mel­lem­ti­den, men det skal man ikke tro på. Selv­om det ikke er li­ge så stejlt, er det be­stemt hel­ler ikke fladt.

Ef­ter tre til fi­re km med en kon­stant stig­nings­pro­cent på mel­lem fi­re og fem kom­mer der end­nu et stejlt styk­ke på en smal vej op mod fem-km-po­r­ten. Her­ef­ter ven­ter en for­holds­vis flad ki­lo­me­ter, in­den det igen be­gyn­der at gå stejlt opad. Igen er løbs­bo­gen her mis­vi­sen­de med stig­nings­pro­cen­ter­ne. Of­fi­ci­elt står der 8,2 pro­cent, men i vir­ke­lig­he­den er det langt stej­le­re. Isa­er det før­ste styk­ke in­de i sko­ven. Ef­ter­føl­gen­de fal­der stig­nings­pro­cen­ter­ne en smu­le mod toppen, in­den de sid­ste to km er nedad mod mål. Det før­ste styk­ke er en anel­se tek­nisk, mens den sid­ste del er lyn­hur­tig ned mod Megève. for end­nu en sejr. Med stort fo­kus på OL-en­kelt­star­ten i Rio kan det og­så sag­tens ta­en­kes, at Du­moulin ud­går ef­ter da­gens eta­pe og der­med undgår li­del­ser­ne i de sid­ste hår­de da­ge i Al­per­ne. Det kan så­le­des va­e­re sid­ste chan­ce for Gi­ant-Alpe­cin ryt­te­ren til at ful­den­de et im­po­ne­ren­de Tour-eta­pe- hat­tri­ck.

Chris Froo­me sat­te en tyk streg un­der sin fa­vo­ritva­er­dig­hed til den sam­le­de sejr, da han på 17. eta­pe kør­te fra si­ne na­er­me­ste ri­va­ler. Desva­er­re for tv-se­er­ne har klas­se­ments­fa­vo­rit­ter­ne end­nu ikke kørt om en eta­pe­sejr i bjer­ge­ne. I ste­det har Team Sky ba­re sat så høj fart opad, at kon­kur­ren­ter­nes an­grebs­lyst stil­le og ro­ligt er ble­vet kvalt. Det be­ty­der og­så, at Froo­me end­nu ikke har skul­let ud at angribe for al­vor.

I dag har han dog hel­dig­vis in­gen grund til at hol­de sig til­ba­ge. Jeg er sik­ker på, at der bli­ver bla­est til an­greb fra før­ste me­ter i kam­pen mod uret. Froo­me vil ger­ne vin­de en eta­pe til, isa­er iført den gu­le fø­rer­trø­je. Hvis han kan ram­me da­gen og mat­che Du­moulin på de min­dre stej­le styk­ker, er han mit bud på en eta­pe­vin­der i dag. hvis han vil ind­fri sit mål. Det kra­e­ver først og frem­mest en stor pra­e­sta­tion i dag, og det kan vi og­så nemt kom­me til at se. In­den Tour-star­ten stod Nairo Qu­in­ta­na (Moiv­star) som en kan­di­dat til da­gens eta­pe ef­ter sin sejr på den fla­de en­kelt­start i op­varm­nings­lø­bet Rou­te du Sud. Ef­ter gårs­da­gens tidstab ser det dog langt fra ud til, at co­lom­bi­a­ne­ren er i stand til at true de bed­ste i bjer­ge­ne. For­hå­bent­lig for spa­en­din­gen li­ver han op i dag, men det vir­ker ikke sa­er­lig sand­syn­ligt.

Bauke Mol­le­ma (Trek) sat­te og­så tid til på 17. eta­pe. Han lig­ger sta­dig num­mer to i klas­se­men­tet, men tru­es nu bag­fra. På den før­ste en­kelt­start kør­te han over­ra­sken­de godt og slut­te­de på en fem­te­plads. Hvis Mol­le­ma vil hol­de sin po­di­edrøm i li­ve, skal der en til­sva­ren­de su­per­pra­e­sta­tion til i dag.

Som na­evnt i tid­li­ge­re eta­pe­op­tak­ter er Asta­na al­tid for­ry­gen­de i den sid­ste uge af en grand tour. I år er in­gen und­ta­gel­se. Hol­det sat­te et dra­e­ben­de tem­po på 17. eta­pe for at kø­re Fa­bio Aru i stil­ling. Desva­er­re for ita­li­e­ne­ren kun­ne han ikke gø­re ar­bej­det fa­er­digt og end­te med at ta­be en smu­le ter­ra­en.

I dag har han mu­lig­he­den for at re­van­che­re sig. På bjer­gen­kelt­star­ten i Giro d’Ita­lia i 2014, var Aru den ene­ste, der kun­ne true en fan­ta­stisk kø­ren­de Qu­in­ta­na. Hvis han kan fin­de sam­me ni­veau frem i dag, er det ikke uta­en­ke­ligt, at han kan kø­re med om top­pla­ce­rin­ger­ne igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.