Do­pings­ag kan ko­ste Rusland VM

BT - - SUPERLIGA -

Rusland bør ikke kun­ne af­hol­de sto­re, sport­s­li­ge be­gi­ven­he­der som VM i fodbold i 2018, så la­en­ge de er på WADAs ’sor­te li­ste’, me­ner pro­fes­sor i sport­s­ju­ra Jens Evald.

»Hvis man ikke er ’com­pli­ant’ (i over­ens­stem­mel­se, red) med WADAs ko­deks, vil det be­ty­de, at du ikke la­en­ge­re er del af ’fa­mi­li­en’, og der­for vil man mu­lig­vis få fra­ta­get ret­ten til at ar­ran­ge­re­re de sto­re mester­ska­ber,« si­ger han.

Det skyl­des ar­ti­kel 23.5 i WADAs ko­deks, hvor der sort på hvidt står, at man ikke kan af­hol­de sto­re sports­be­gi­ven­he­der, hvis man står på ’non­com­pli­an­ce’-li­sten.

Hvis den in­ter­na­tio­na­le sport­s­dom­stol i dag stad­fa­e­ster ka­ran­ta­e­ne til Ruslands at­le­ti­ku­dø­ve­re, vil IOC for­ment­lig ude­luk­ke al­le lan­dets at­le­ter fra OL.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.