Sol­da­ter fa­engs­let ef­ter flugt fra Tyr­ki­et

BT - - NIEUWS -

EF­TER KUP­FOR­SØG En gra­esk dom­stol har tors­dag idømt ot­te tyr­ki­ske mi­li­ta­er­folk to må­ne­ders be­tin­get fa­engsel for at va­e­re flyg­tet til Gra­e­ken­land ef­ter kup­for­sø­get i Tyr­ki­et nat­ten til lørdag. Det skri­ver nyheds­bu­reau­er­ne AFP og Reu­ters. De tre ma­jo­rer, tre kap­ta­j­ner og to over­ser­gen­ter stod an­kla­get for ulov­lig in­drej­se, ef­ter at de lørdag mid­dag lan­de­de i by­en Ale­xan­droupo­lis i det nord­li­ge Gra­e­ken­land i en tyr­kisk mi­li­ta­er­he­li­kop­ter.

De ot­te for­mode­de kup­ma­ge­re, der blev an­holdt af de gra­e­ske myn­dig­he­der med det sam­me, har al­le søgt om po­li­tisk asyl i lan­det.

Sol­da­ter­ne vil for­bli­ve i po­li­tiets va­re­ta­egt i Gra­e­ken­land, mens de ven­ter på at få de­res asylan­mod­nin­ger be­hand­let.

Den gra­e­ske pre­mi­er­mi­ni­ster, Ale­xis Tsi­pras har tid­li­ge­re sagt til den tyr­ki­ske pra­esi­dent Re­cep Tayyip Er­do­gan, at asylan­sø­ger­ne vil få de­res sag be­hand­let hur­tigt. Han har sam­ti­dig un­der­stre­get, at det kom­mer til at fo­re­gå ef­ter ga­el­den­de lov­giv­ning.

Hvis ik­ke sol­da­ter­ne får asyl i lan­det, ven­ter der dem sand­syn­lig­vis en mi­li­ta­er rets­sag i Tyr­ki­et. Her fryg­ter de, at de vil bli­ve dra­ebt.

Det forta­el­ler en af for­svar­sad­vo­ka­ter­ne ef­ter tors­da­gens doms­af­si­gel­se.

»De er over­be­vi­ste om, at de - på den ene el­ler an­den må­de - vil mi­ste li­vet i Tyr­ki­et,« si­ger Va­si­liki Ilia Ma­rinaki, der re­pra­e­sen­te­rer fi­re af ma­en­de­ne, iføl­ge Reu­ters.

»Uan­set om døds­straf­fen bli­ver ge­nind­ført, er de sik­re på, at de i sid­ste en­de vil bli­ve dra­ebt.«

Tyr­ki­et af­skaf­fe­de døds­straf­fen i 2004, men pra­esi­dent Er­do­gan har sagt, at det kan bli­ve nød­ven­digt at drøf­te ’fol­kets krav’ om at ge­nind­fø­re den.

De tyr­ki­ske myn­dig­he­der har stemp­let de ot­te ma­end som ’for­ra­e­de­re’ og bedt Gra­e­ken­land om at ud­le­ve­re dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.