’Gü­len gi­ver mig som da

BT - - NIEUWS -

DI­A­LOG »Det gi­ver me­get me­ning som mus­lim i 2016 at va­e­re in­spi­re­ret af Gü­lens ta­enk­ning in­den­for is­lam, isa­er hvis man le­ver i Ve­sten. Han ta­ler me­get om, at de­mo­kra­ti er en pro­ces, vi skal for­føl­ge he­le vej­en,« si­ger Musta­fa Gezen, mens han ser­ve­rer kaf­fe og tyr­kisk slik i en bag­ha­ve i Val­by. Indtil for et par da­ge si­den hav­de de fa­er­re­ste dan­ske­re hørt om Muham­med Fet­hul­lah Gü­len, som tid­li­ge­re var al­li­e­ret, men nu er ra­get uklar med Re­cep Tayyip Er­doğan. Men Gü­len har mil­li­o­ner af til­ha­en­ge­re bå­de i Tyr­ki­et og ver­den over, og der er Gü­len-in­spi­re­re­de sko­ler i 90 lan­de. En af dem, der støt­ter ham, er den dansk­fød­te kur­der Musta­fa Gezen, hvis far kom til Dan­mark som ga­este­ar­bej­der i 1969, og som er vok­set op på Kø­ben­havns ve­s­tegn. Is­lam en pri­vatsag »Er­do­gan og Gü­len har vidt for­skel­li­ge op­fat­tel­ser af is­lam. I Gü­lens fi­lo­so­fi er is­lam en pri­vatsag, for­hol­det til Gud er me­re ån­de­ligt. Gü­len si­ger: ’Men­ne­sket kom­mer først, og så er du mus­lim’. Der kan jeg hø­re genklang af Grundtvig, for han si­ger og­så ’Men­ne­sket først, kri­sten så’,« si­ger Musta­fa Gezen, der er ud­dan­net gym­na­si­ela­e­rer med spe­ci­a­le i dansk og re­li­gion, og un­der­vi­ser på en in­ter­na­tio­nal sko­le i Hel­lerup.

Hans ko­ne går med tørkla­e­de, han be­der fem gan­ge om da­gen, og Kor­a­nen og an­dre re­li­gi­øse bøger fyl­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.