Me­ning for nsk mus­lim’

BT - - NIEUWS -

re­o­len. Men Musta­fa Gezen øn­sker de­mo­kra­ti og di­a­log.

»I Tyr­ki­et i 90er­ne var Gü­len ak­tiv i ar­bej­det for di­a­log. Han tog kon­takt til de jø­di­ske og gra­esk or­to­dok­se sam­fund og mød­tes med pa­ve Jo­han­nes Paul II. De, der be­trag­ter is­lam som po­li­tisk ide­o­lo­gi, ska­der is­lam me­re, end de tror. Jeg hå­ber, Tyr­ki­et en dag bli­ver et frit sam­fund som Dan­mark, hvor man kan si­ge, hvad man vil, og re­li­gion spil­ler en se­kun­da­er rol­le.«

Han er ry­stet over ud­vik­lin­gen i Tyr­ki­et. Se­ne­st er tu­sind­vis af aka­de­mi­ke­re ble­vet fy­ret og har få­et ud­rej­se-for­bud. Sko­ler i ste­det for moskéer »Der fo­re­går en ud­rens­ning i Tyr­ki­et. Det er util­gi­ve­ligt, at man har fortsøgt at va­el­te en de­mo­kra­tisk valgt re­ge­ring med et kup, og det kan jeg på in­gen må­de støt­te. Men det er me­get ube­ha­ge­ligt, hvad der sker nu: 50-60.000 men­ne­sker er ud­ren­set fra of­fent­li­ge stil­lin­ger.

Myn­dig­he­der­ne ha­ev­der, de er en del af en ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion, men de har in­gen be­vi­ser for no­get som helst. Al­le, der ik­ke går ind for Er­do­gan, skal ud­ren­ses. Jeg føl­ger det på Twit­ter, og det er me­get be­kym­ren­de. I de na­e­ste tre må­ne­der kan pra­esi­den­ten gø­re, hvad han vil,« si­ger han.

Gûh­len-net­va­er­ket i Dan­mark op­stod i fir­ser­ne, hvor her­bo­en­de tyr­ke­re og kur­de­re blev in­spi­re­ret af Gü­lens re­li­gi­øse ta­ler i for­bin­del­se med fre­dags­bøn­nen og hans op­for­dring til at byg­ge sko­ler i ste­det for moskéer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.