’ ’

BT - - NIEUWS -

pro­blem, at Dron­nin­gen som Dan­marks statsover­ho­ved er med til at le­gi­ti­me­re me­get ude­mo­kra­ti­ske re­gi­mer. For det er no­get sa­er­ligt, når der kom­mer et statsover­ho­ved til et an­det land, og det vil­le va­e­re en me­get stor fjer i hat­ten for E rdog an og va­ek­ke stor op­sigt, når hun kom­mer til Tyr­ki­et på stats­be­søg. Jeg er slet ik­ke i tvivl om, at han vil bru­ge be­sø­get helt ky­nisk og op­fat­te det som en le­gi­ti­me­ring af det, han gør.

DET ER ET JEG HAR HE­LE DER ER GRAENSETILFAELDE, BE­SØ­GET BØR AFLYSES

Be­sø­get bør aflyses el­ler som mini­mum ud­sa­et­tes, til si­tu­a­tio­nen har aen­dret sig

ti­den ment, at det var en dår­lig idé, men det er ble­vet en end­nu dår­li­ge­re idé, ef­ter Er­do­gan har kra­en­ket fle­re de­mo­kra­ti­ske ret­tig­he­der. Tyr­ki­et er i und­ta­gel­ses­til­stand. Re­ge­rin­gen sa­et­ter Dron­nin­gen i en sva­er si­tu­a­tion ved at ha­ve be­slut­tet, at hun skal der­ned. Den bør va­e­re me­re var­som med, hvil­ke lan­de hun skal be­sø­ge.

hvor man kan dis­ku­te­re, om man bør be­sø­ge ude­mo­kra­ti­ske lan­de – det er sva­ert at op­stil­le reg­ler for den slags – men li­ge i den­ne si­tu­a­tion, hvor Tyr­ki­et er i und­ta­gel­ses­til­stand, og hvor man dis­ku­te­rer, om man skal ind­fø­re døds­straf, og hvor jour­na­li­ster bli­ver un­der­trykt og ar­re­ste­ret, der må jeg si­ge, at jeg sy­nes, det er et me­get for­kert sig­nal, at Dron­nin­gen ta­ger der­til. el­ler som mini­mum ud­sa­et­tes, til si­tu­a­tio­nen har aen­dret sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.