Ja, vi skal sa­el­ge vo­res va­rer og tje­ne pen­ge

BT - - NIEUWS -

SØ­REN ESPERSEN

af­ly­se be­sø­get, med­min­dre Dron­nin­gens sik­ker­hed ik­ke kan ga­ran­te­res. Stats­be­søg bli­ver plan­lagt af Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et 3-5 år frem i ti­den, og vi kan ik­ke ba­re på grund af en spon­tan ting, der sker i et land, sprin­ge fra og af­ly­se. Det vil va­e­re en for­na­er­mel­se mod Tyr­ki­et, ik­ke så me­get Er­do­gan, ham er jeg li­geg­lad med, men vi har en for­plig­tel­se over­for Tyr­ki­et.

VI SKAL IK­KE

al­le lan­de, og det skal vi, uan­set hvor van­vit­tigt de­res sty­re er. Vi hand­ler rask va­ek og med stor for­nø­jel­se med kom­mu­ni­st­ki­na, som har kon­cen­tra­tions­lej­re og jeg ved ik­ke hvad, Sau­diAra­bi­en og al­le mu­li­ge an­dre ma­er­ke­li­ge sty­rer, og det skal vi og­så bli­ve ved med, for han­del er det, der gør os vel­ha­ven­de. Og vi skal og­så hand­le med Tyr­ki­et.

VI HAND­LER MED MAN SKAL LA­EG­GE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.