Er­do­gan er en ’Wan­na­be’-dik­ta­tor

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Pra­esi­dent Er­do­gan kom di­rek­te fra sin fe­ri­e­resi­dens ved Det AE­ga­ei­ske Hav, da han fredag nat kl. 2.30 lan­de­de i Atatürk Luft­havn - og li­ge midt i det igang­va­e­ren­de mi­li­ta­er­kup­for­søg. Si­tu­a­tio­nen ta­get i be­tragt­ning var det in­tet min­dre end im­po­ne­ren­de, at han al­le­re­de kun­ne se, hvor­dan si­tu­a­tio­nen vil­le styr­ke ham selv og AKP: ’Den­ne op­stand er en ga­ve fra Al­lah, for den er grun­den til, at vi kan ren­se ud i vo­res ha­er,’ sag­de han til hor­den af til­ha­en­ge­re, der ven­te­de på ham (kil­de: al-Ja­ze­er­ra) OG RØGEN FRA nat­tens bom­ber og sky­de­ri­er hav­de da og­så knap nok lagt sig, før han fy­re­de 2.745 dom­me­re og an­kla­ge­re fra en li­ste, der lug­ter langt va­ek af at va­e­re ud­ar­bej­det på for­hånd. Der­u­d­over er tu­sind­vis af sol­da­ter, højt ran­ge­ren­de mi­li­ta­er­folk og du­sin­vis af gu­ver­nø­rer til­ba­ge­holdt. Isa­er dem, der as­so­ci­e­res med Er­do­gans ae­r­kefjen­de, Fet­hul­lah Gü­len, som nu be­skyl­des for at va­e­re ma­s­ter­mind bag kup­for­sø­get. Pre­mi­er­mi­ni­ster Yil­di­rim har bedt USA om at ud­le­ve­re Gü­len, der bor i Penn­sylva­nia. Gü­len selv har bedt de tyr­ki­ske le­de­re om at frem­la­eg­ge be­vi­ser for, at det er ham, der står bag kup­for­sø­get, og op­for­drer til en in­ter­na­tio­nal un­der­sø­gel­se. JEG HAR TALT med Tyr­ki­et-ken­de­re i ud­lan­det, der stil­ler sig un­dren­de over for kup­for­sø­gets for­løb. Jeg de­ler de­res skep­sis, selv­om jeg er klar over, at det ly­der som vil­de kon­spira­tions­te­o­ri­er - og­så når man ta­en­ker på, at det har ko­stet ta­et på 300 men­ne­sker li­vet og sår­et ca. 1.400. Mi­li­ta­er­kup i Tyr­ki­et hø­rer ik­ke til sja­el­den­he­der­ne. En af mi­ne kol­le­ga­er på Hud­son In­sti­tu­te har talt med kil­der, der var ta­et på to tid­li­ge­re mi­li­ta­er­kup­for­søg i lan­det – dét ene i 1960 og det an­det i 1980. De blev ud­ført na­er­mest ef­ter den sam­me ska­be­lon: en ska­be­lon, der til­sy­ne­la­den­de ik­ke blev ske­let til ved fre­da­gens kup­for­søg. Det blev ud­ført va­e­sent­ligt me­re klod­set, hvis man da hav­de en in­ten­tion om, at det skul­le lyk­kes. Jeg na­eg­ter at tro, at det tyr­ki­ske mi­li­ta­er, som er med i Nato og yderst pro­fes­sio­nelt, kan age­re så ama­tør­ag­tigt. FOR DET FØR­STE hav­de de tid­li­ge­re kup­for­søg ty­de­li­ge le­de­re, der gik for­re­st, mod­sat kup­for­sø­get i fre­dags, hvor der sta­dig spe­ku­le­res i, hvem der stod bag. Ved de tid­li­ge­re kup­for­søg ar­re­ste­re­de man de Na­ser Kha­der, øver­ste po­li­ti­ske le­de­re som no­get af det før­ste. Blandt an­dre pra­esi­den­ten og pre­mi­er­mi­ni­ste­ren. Det gjor­de man hel­ler ik­ke i fre­dags.

Jeg na­eg­ter at tro, at det tyr­ki­ske mi­li­ta­er, som er med i Nato og yderst pro­fes­sio­nelt, kan age­re så ama­tør­ag­tigt

PÅ FÅ DA­GE har si­tu­a­tio­nen i Tyr­ki­et aen­dret sig mar­kant, og selv­om me­get er ka­o­tisk li­ge nu, så står Er­do­gan styr­ket. Da Er­do­gan valg­te at be­gra­ve strid­s­øk­sen i for­hold til Rusland og Is­ra­el, ske­te det til ly­den af util­fred­se stem­mer i hans eget bag­land, så det er en vel­kom­men op­bak­ning, han ny­der nu. Mi­li­ta­e­ret, som har haft sta­er­ke Er­do­gank­ri­ti­ke­re, står li­ge nu i et me­get dår­ligt lys i be­folk­nin­gen, hvor­i­mod Er­do­gan og hans par­ti AKP står som de tri­um­fe­ren­de de­mo­kra­ter. No­get ty­der på, at der er op­bak­ning til at ge­nind­fø­re døds­straf­fen, som el­lers blev op­gi­vet i 2004 i for­bin­del­se med re­for­mer, der skul­le stil­le Tyr­ki­et bed­re i for­hold til et mu­ligt EU-med­lem­skab. JEG SER GER­NE, at ’wan­na­be’-dik­ta­to­ren Er­do­gan, der har smadret den tyr­ki­ske se­ku­la­e­re mo­del til for­del for en is­la­misk, bli­ver ka­stet på po­r­ten, men det skal gø­res ved et de­mo­kra­tisk valg. Selv­føl­ge­lig for­døm­mer jeg mi­li­ta­er­kup­for­sø­get: det stri­der imod alt, hvad jeg tror på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.