ECB hol­der ren­ten i ro trods bre­xit

BT - - DEBAT -

Den Eu­ro­pa­ei­ske Cen­tral­bank (ECB) fast­hol­der re­fi-ren­ten på nul pro­cent og ind­låns­ren­ten på mi­nus 0,4 pro­cent. Det er be­slut­tet tors­dag på ECB’s før­ste mø­de, ef­ter at Stor­bri­tan­ni­en har be­slut­tet at for­la­de EU. Det skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Der bli­ver hel­ler ik­ke aen­dret i det op­købspro­gram til 80 mil­li­ar­der eu­ro, som cen­tral­ban­ken har sat gang i.

ECB for­ven­ter at hol­de nøg­le­ren­ter­ne på de­res nu­va­e­ren­de el­ler la­ve­re ni­veau i over­sku­e­lig frem­tid, og i hvert fald indtil ef­ter det na­e­ste op­køb i op­købspro­gram­met sker.

Det var på for­hånd ven­tet, at ECB ik­ke vil­le aen­dre no­get som føl­ge af bri­ter­nes be­slut­ning om at for­la­de EU.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.