Godt at vi­de, hvis du vil ro ka­jak

BT - - DEBAT -

Der fin­des 174 ka­jak­klub­ber i he­le Dan­mark. Har man lyst til at prø­ve, til­by­der man­ge klub­ber en prø­ve­tur på ha­vet.

Ka­jak er for al­ders­grup­pen 9-99, og det kra­e­ves, at man kan svøm­me mindst 600 me­ter.

Vil man ro i ka­jak, skal man først gen­nem­gå et kur­sus, hvor in­struk­tø­rer la­e­rer en at be­gå sig sik­kert på van­det i en ka­jak.

Kur­sets pris er for­skel­lig fra klub til klub, men lig­ger som re­gel i om­eg­nen af 2.000 kro­ner. Ef­ter et be­stå­et kur­sus mod­ta­get man et be­vis, og kan her­ef­ter sej­le i ka­jak egen­ha­en­digt.

Be­vi­set er in­ter­na­tio­nalt an­er­kendt og gi­ver mu­lig­hed for at ro i ka­jak i ud­lan­det.

På grund af den sto­re po­pu­la­ri­tet er der ven­te­ti­der til kur­set i man­ge klub­ber.

Ta­et på al­le klub­ber til­by­der med­lem­mer at lå­ne alt det på­kra­e­ve­de ud­styr uden yder­li­ge­re be­ta­ling end med­lem­s­kon­tin­gent. I de fle­ste klub­ber kan med­lem­mer frit be­nyt­te sig af ud­sty­ret, hvor­når end det pas­ser dem. Man kan og­så ro sam­men med an­dre på fa­ste ti­der.

Med­lem­s­kon­tin­gent er for­skel­ligt i hver en­kelt klub, men lig­ger tit om­kring de 1.800 kro­ner om året.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.