Bra­si­li­en an­hol­der ti for OL-ter­r­or­pla­ner

BT - - DEBAT -

TERROR-PLA­NER Bra­si­li­en har tors­dag an­holdt ti per­so­ner, som myn­dig­he­der­ne mista­en­ker for at va­e­re i fa­erd med at plan­la­eg­ge et ter­r­or­an­greb un­der de olym­pi­ske le­ge, der går i gang i lan­det i na­e­ste må­ned. Det op­ly­ser lan­dets ju­stits­mi­ni­ster Ale­xan­dre Mora­es.

Al­le ti an­hold­te er bra­si­li­an­ske stats­bor­ge­re, som er mista­enkt for at til­hø­re en grup­pe, der støt­ter Is­la­misk Stat.

De har til­sy­ne­la­den­de ik­ke haft di­rek­te kon­takt til den is­la­mi­sti­ske or­ga­ni­sa­tion. Men iføl­ge Mora­es har nog­le af de an­hold­te gi­vet ud­tryk for loy­a­li­tet over for grup­pen. Kon­takt via so­ci­a­le me­di­er De mista­enk­te kend­te ik­ke hin­an­den per­son­ligt. Men de har iføl­ge ju­stits­mi­ni­ste­ren va­e­ret i kon­takt med hin­an­den via so­ci­a­le me­di­er som WhatsApp og Te­le­gram. Mi­ni­ste­ren be­teg­ner grup­pen som »ama­tø­rer«.

»De in­vol­ve­re­de delt­og i en on­li­ne­grup­pe kal­det »sha­ri­as for­sva­re­re«, og de plan­lag­de at få fat i vå­ben for at be­gå for­bry­del­ser i Bra­si­li­en og og­så i ud­lan­det,« op­ly­ser Mora­es på en pres­se­kon­fe­ren­ce og til­fø­jer, at med­lem­mer af grup­pen hav­de for­søgt at kø­be AK-47 au­to­mat­ge­va­e­rer fra na­bo­lan­det Pa­ragu­ay. Men der var ik­ke no­get be­vis på, at vå­ben­hand­len var lyk­ke­des.

For­u­den de ti an­hold­te vil yder­li­ge­re to iføl­ge mi­ni­ste­ren bli­ve ind­kaldt til af­hø­ring. Bra­si­li­ens myn­dig­he­der har ska­er­pet sik­ker­he­den ef­ter sid­ste uges an­greb i kyst­by­en Ni­ce i Frank­rig, hvor en mand kør­te en stor last­bil ind i en men­ne­ske­ma­eng­de og dra­eb­te 84.

Po­li­ti­et ven­tes op til OL blandt an­det at af­spa­er­re de­le af de sto­re by­er og fo­re­ta­ge fle­re kro­p­s­vi­si­te­rin­ger blandt OL-ga­e­ster i et for­søg på at for­hin­dre terror, op­ly­ser bra­si­li­an­ske myn­dig­he­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.