4.

BT - - DEBAT -

Per­son­li­ge pa­pi­rer bør smi­des sik­kert ud. Streg evt. cpr-num­me­ret over, el­ler smid pa­pi­ret i en skral­depo­se, der luk­kes, i ste­det for i pa­pir­s­kral­det. Sy­ge­sik­rings­kor­tet bør klip­pes over, før det smi­des ud. Re­agér, hvis ik­ke pas og sy­ge­sik­rings­kort når frem. Pas og sy­ge­sik­rings­kort, der er be­stilt, men ik­ke når frem, bør al­tid an­mel­des. Iden­ti­tet­sty­ve kan ha­ve stjå­let bre­vet med dit sy­ge­sik­rings­kort el­ler pas med hen­blik på at stja­e­le din iden­ti­tet. Sørg for, at det bli­ver no­te­ret, at pas­set el­ler sy­ge­sik­rings­kor­tet mu­lig­vis er stjå­let, hvis det al­drig duk­ker op med po­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.