Gy­ser-klas­si­ker

BT - - DEBAT - 20:15 15:05 16:30 18:00 10:45 23:55 01:30-06:45 09:00 12:40 22:00

En af film­hi­sto­ri­ens bed­ste gy­se­re. Gan­ske en­kelt! Stan­ley Ku­bri­cks mester­va­erk fra 1980 byg­ger på Step­hen Kings be­st­sel­ler og har Ja­ck Ni­chol­son i ho­ved­rol­len som Ja­ck Tor­ran­ce, der får job som op­syns­mand på et af­si­des­lig­gen­de ho­tel, der er luk­ket ned om vin­te­r­en. Her plan­la­eg­ger han at ud­nyt­te fre­den til at fa­er­dig­gø­re den bog, som han i la­en­ge­re tid har skre­vet på. Hans for­ga­en­ger har dra­ebt sin ko­ne og to børn - for­ment­lig på grund af den må­ned­lan­ge iso­la­tion men det er hur­tigt glemt, og Ja­ck ta­ger bå­de ko­ne og barn med. I star­ten ån­der alt fred og idyl, men snart be­gyn­der mysti­ske kra­ef­ter på ho­tel­let og­så at sa­et­te sit ty­de­li­ge - og skra­em­men­de - pra­eg på Ja­ck, der aen­drer to­talt ka­rak­ter. Ja­ck Ni­chol­son le­ve­rer en fan­ta­stisk pra­e­sta­tion og er på top­pen af sin kar­ri­e­re i 1980 - fi­re år ef­ter han vandt sin før­ste Oscar for ”Gø­ge­re­den”. Han har si­den vun­det yder­li­ge­re to. Meste­rin­struk­tø­ren Stan­ley Ku­bri­ck nå­e­de kun at vin­de en en­kelt for fil­men ”Rum­rej­sen år 2001”, Med­vir­ken­de: men har va­e­ret no­mi­ne­ret fle­re gan­ge for klas­si­ke­re som ”Clo­ck­work Oran­ge” og ”Dr. Stran­ge­love”. (DR3)

Blon­di­nens ha­evn. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2001. Dolp­hin Ta­le 2. Ame­ri­kansk fa­mi­lie­film fra 2014. Tra­cks. Au­stralsk dra­ma fra 2013. Mr. Tur­ner. En­gelsk dra­ma fra 2014. Po­st­mand Per: Fil­men. En­gelsk ani­ma­tions­film fra 2014. Bri­de Wars. Ame­ri­kansk ro­man­tisk ko­me­die fra 2009. Så­le­des og­så på jor­den. Svensk dra­ma fra 2014.

Fan­ta­stic Four. Ame­ri­kansk actionfilm fra 2015. The Imi­ta­tion Ga­me. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2014. Eve­ry Secret Thing. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2014. Nat-tv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.