LØRDAGENS FILM

BT - - TV-GUIDE -

Ita­li­ensk western fra 1970.

Tri­ni­ty duk­ker op i den lil­le by, hvor den lo­ka­le ma­ta­dor ja­ger de fre­de­li­ge bøn­der bort, uden at she­rif­fen blan­der sig. She­rif­fen ved, at det gi­ver bal­la­de, for Tri­ni­ty er hans egen bror, og han el­sker et godt slags­mål. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: En­zo Bar­bo­ni. DR1 kl. 15.40 Ame­ri­kansk ro­man­tisk ko­me­die fra 1999.

Par­ret fra Pret­ty Wo­man, Ri­chard Ge­re og Julia Ro­berts, gen­for­e­nes i den­ne un­der­hol­den­de og suc­ces­ri­ge, ro­man­ti­ske ko­me­die. Mag­gie Car­pen­ter er en ung kvin­de, som er no­to­risk be­ryg­tet i sin lil­le hjem­by. Hun har nem­lig i ad­skil­li­ge til­fa­el­de svig­tet si­ne hå­be­ful­de brudg­om­me ved sel­ve al­te­ret! Ike Gra­ham er en let­te­re ky­nisk New York-repor­ter, som får fa­er­ten af den saf­ti­ge hi­sto­rie. Ike op­spo­rer nu Mag­gie i hen­des lil­le, idyl­li­ske hjem­by i Maryland net­op som hun står over­for end­nu et bryl­lup, og mø­det mel­lem de to slår snart gni­ster! Jo me­re tid Mag­gie til­brin­ger sam­men med den sta­e­di­ge og char­me­ren­de repor­ter, jo me­re be­gyn­der hun at tviv­le på om hen­des se­ne­ste for­lo­ve­de, tra­e­ne­ren Bob, nu og­så er den rig­ti­ge for hen­de – må­ske vil hun va­e­re tvun­get til at flyg­te fra end­nu en bryl­lups­ce­re­mo­ni. Med Ike Gra­ham: Ri­chard Ge­re. Mag­gie Car­pen­ter: Julia Ro­berts. Peg­gy Flem­m­ing: Jo­an Cus­a­ck. Fis­her: Hector Elizon­do. El­lie: Ri­ta Wil­son. Wal­ter Car­pen­ter: Paul Doo­ley. Bob: Chri­stop­her Me­lo­ni. In­str.: Gar­ry Mars­hall. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Gar­ry Mars­hall. Ka­nal 4 kl. 21.00 Ame­ri­kansk actionfilm fra 2006.

Den ame­ri­kan­ske pi­lot, Die­ter Deng­ler, bli­ver skudt ned over La­os, da han i 1965 er på en hem­me­lig mis­sion un­der Viet­nam-kri­gen. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Wer­ner Herzog. 6'eren kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.