SØN­DA­GENS FILM

BT - - TV-GUIDE -

Ame­ri­kansk western fra 1967.

De gam­le ven­ner Taw Ja­ck­son og Lo­max hy­res til at dra­e­be hin­an­den, men i ste­det slår de sig sam­men for at ud­ma­nøv­re­re den skur­k­ag­ti­ge guld­mi­ne­e­jer Pi­er­ce. De to ven­ner plan­la­eg­ger at rø­ve Pi­er­ces guld­trans­port – og det er ik­ke no­gen sim­pel op­ga­ve. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Burt Ken­ne­dy. DR2 kl. 17.35 Ame­ri­kansk au­ten­tisk dra­ma fra 2002.

Frank W. Abag­na­le Jr. er en 16-årig high school-elev. Ef­ter at ha­ve ud­ført en dren­ge­streg i sko­len fin­der Frank på me­re pro­fi­tab­le må­der at nar­re an­dre og ud­gi­ver sig for at va­e­re en pi­lot, en la­e­ge og en ad­vo­kat. Un­der­vejs la­e­rer Frank at fa­bri­ke­re fal­ske checks, og han bru­ger sit ta­lent og sin char­me til at inkas­se­re me­re end 2,5 mil­li­o­ner dol­lars i fal­ske checks. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ste­ven Spi­el­berg. TV3+ kl. 18.10 Ame­ri­kansk ro­man­tisk ko­me­die fra 2003.

For­fat­te­ren Alex Shel­don har pro­ble­mer – sto­re pro­ble­mer. Ud­over at li­de af skri­ve­blo­ke­ring har han for­må­et at op­byg­ge en ka­em­pe spil­le­ga­eld, og nu er der sat en livs­far­lig de­ad­li­ne for ind­be­ta­ling. Den ene­ste chan­ce han har for at få skra­bet de 100.000 dol­lars sam­men in­den 30 da­ge er at få skre­vet sin ro­man fa­er­dig i en ra­sen­de fart. Men det er let­te­re sagt end gjort! Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Rob Re­i­ner. Ka­nal 4 kl. 20.00 Dansk wester­n­ko­me­die fra 1971.

Ban­dit­ter får nys om at en guld­trans­port er un­der­vejs, og pra­e­ri­ens skrap­pe dren­ge Big­gy, Sam, Shor­ty og Ben får til op­ga­ve af she­rif­fen at over­vå­ge trans­por­ten. Med de in­ha­bi­le cow­boys kan det kun gå galt - og det gør det og­så! Hel­dig­vis får de hja­elp af in­di­a­ner­pi­gen Shan­na­hoo. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Finn Karls­son. TV 2 Char­lie kl. 20.55 Ame­ri­kansk-en­gelsk kri­mi fra 2013.

Ef­ter at Ki­ck-Ass' van­vit­ti­ge hel­te­mod in­spi­re­rer en ny bøl­ge af selv­be­stal­te­de ma­ske­re­de kors­fa­re­re an­ført af ba­dass oberst Stars and Stripes, slut­ter vo­res helt sig til dem på pa­trul­je. Da dis­se ama­tør­su­per­hel­te ja­ges af Red Mist, kan kun den knivsvin­gen­de Hit Girl for­hin­dre de­res ud­s­let­tel­se. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Jeff Wad­low. TV3 kl. 21.00 Ame­ri­kansk thril­ler fra 2012.

Da Wilee, New Yor­ks dyg­tig­ste og mest dum­dri­sti­ge cy­kel­bud, får til op­ga­ve at frag­te en uskyl­digt ud­se­en­de ku­vert til Chin­a­town, får han bå­de en kor­rupt po­li­ti­mand og ki­ne­si­ske gangste­re på nak­ken. Nu star­ter en ha­es­bla­e­sen­de jagt henover Man­hat­tan, der for al­vor te­ster Wilee ev­ner til at sno sig i den ta­et­te tra­fik. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: David Ko­epp. Zulu kl. 22.55

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.