Alt for spa­en­den­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

om­kla­ed­nings­rum­met. Men li­ge lidt hjalp det.

Godt en ti­mes spil in­de i an­den halv­leg kom nem­lig det lam­men­de stød fra Hi­ber­ni­an ef­ter en stan­dard­s­i­tu­a­tion.

Et hjør­ne­s­park blev til to, og an­den gang stod høj­re­ba­ck­en David Gray helt ale­ne på en ned­falds­bold, så han kun­ne pas­se­re Fre­de­rik Røn­now og lø­be ud mod de om­kring 1.000 med­rej­sen­de skot­ske fans, der blev så eu­fori­ske i de­res ju­bel, at en af dem kom for­bi et ban­ner, må­l­net og vag­ter og plud­se­lig løb rundt på ba­nen.

De 10 gan­ge så man­ge Brønd­by­fans gjor­de nu og­så de­res til at ska­be en fest­lig stem­ning i re­tur­kam­pen og sam­ti­dig skub­be på for et mål, der vil­le sik­re Brønd­by ad­gang til na­e­ste run­de i Eu­ro­pa Le­ague, og man­ge af dem tro­e­de, at de­res holds helt sto­re øje­blik kom kort før tid.

Te­emu Puk­ki blev sendt af sted mod mål og hav­de en god mu­lig­hed for at sa­et­te ud­lig­nin­gen ind, men kam­pens ene­ste målsco­rer, David Gray, rev fin­nen ned og slap til de fle­ste til­sku­e­res over­ra­skel­se med et gult kort for nød­brem­sen, trods han var sid­ste mand. Dom­mer Ma­ri­us Avram kun­ne nok godt fin­de en hjem­mel i, at bol­den hav­de ret­ning mod hjør­ne­fla­get og ik­ke må­let.

Ta­et­te­re på scor­ing kom in­gen af hol­de­ne i hver­ken re­sten af den or­di­na­e­re spil­le­tid el­ler de to gan­ge 15 mi­nut­ters for­la­en­ge­de spil­le­tid, og der­for end­te det he­le i en straf­fes­parks­af­gø­rel­se, hvor Jo­han Lars­son, Chri­sti­an Nør­gaard, Da­ni­el Stück­ler, Ka­mil Wilczek og Fre­de­rik Holst al­le score­de og gjor­de den dan­ske klub klar til et mø­de med Hertha Ber­lin i na­e­ste run­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.