’Helt fan­ta­stisk’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Søn­derjy­ske skab­te i sid­ste sa­e­son en hi­sto­risk be­drift ved at vin­de sølv­me­dal­jer i Su­per­liga­en, og selv­om der sta­dig skal lidt me­re til at over­gå den pra­e­sta­tion, tog Søn­derjy­ske et godt skridt imod net­op dét i går.

I klub­bens før­ste del­ta­gel­se i eu­ro­pa­ei­sk fod­bold slog de nor­ske Strøms­god­set ud over to kam­pe. Før­ste op­gør i Ha­der­s­lev vandt man med 2-1, men i Nor­ge kom man hur­tigt på af­ve­je.

Muha­med Kei­ta sør­ge­de med si­ne to mål for nord­ma­en­de­ne, at vi­de­re avan­ce­ment til tred­je run­de af Eu­ro­pa-kva­li­fi­ka­tio­nen vir­ke­de uop­nå­e­ligt for dan­sker­ne. Strøms­god­set do­mi­ne­re­de med man­ge chan­cer, men en re­du­ce­ring af mat­chvin­de­ren fra det før­ste op­gør, Mi­ka­el Uhre, sør­ge­de for for­la­en­get spil­le­tid.

Bedst som det lig­ne­de, at det he­le skul­le af­gø­res på straf­fes­park, ban­ke­de Tro­els Klø­ve ud­lig­nin­gen til 2-2 i kas­sen. Bum. Søn­derjy­ske vi­de­re ef­ter et flot co­me­ba­ck. En kends­ger­ning, der er sva­er at slu­ge. Selv for vin­der­ne. Kan ik­ke be­skri­ves »Ja­men, jeg kan ik­ke be­skri­ve, hvor stort det er,« ly­der det fra Søn­derjy­skes Marc Dal Hen­de, da BT fan­ge­de ham på te­le­fo­nen ef­ter tri­um­fen i Nor­ge. Al­li­ge­vel for­må­e­de han at få sat nog­le ord på be­drif­ten.

»Det så sort ud, ef­ter vi kom bag­ud 0-2. Vi la­ve­de en mas­se per­son­li­ge fejl, og det ko­ster alt­så ba­re på det her ni­veau. Men vi får snak­ket om det i pau­sen, at kam­pen ik­ke er luk­ket. Og vi ka­em­per helt fan­ta­stisk for det. Vi får må­let til 1-2, og så be­gyn­der vi at tro end­nu me­re på det,« sag­de han.

Søn­derjy­ske-spil­le­ren for­tal­te, at han hav­de gjort sig klar til, at den for­la­en­ge­de spil­le­tid ik­ke blev sce­nen for en af­gø­rel­se. Men han tog gla­de­ligt fejl.

»Jeg hav­de uden tvivl indstil­let mig på, at vi skul­le ud i en straf­fes­parks­kon­kur­ren­ce. Det gjor­de jeg fakt­sik ret tid­ligt. For der var stil­stand i ogø­ret i den for­la­en­ge­de spil­le­tid, men så li­ge plud­se­lig så ham­rer Tro­els Klø­ve den over i det lan­ge hjør­ne. Ja­men, det er helt fan­ta­stisk. Vi ka­em­pe­de og løb så me­get. Det fik vi ud­byt­te af,« jub­le­de Dal Hen­de.

Han gla­e­de­de sig over, at klub­ben nu kan fort­sa­et­te med at ska­be mile­pa­e­le.

»Det be­ty­der så van­vit­tigt me­get for klub­ben. Vi er så stol­te af det her. Vi re­pra­e­sen­te­rer Dan­mark, og det er et even­tyr uden li­ge. Og lad det even­tyr ba­re fort­sa­et­te. Nu skal vi spil­le igen på na­e­ste tors­dag, og vi vil gø­re alt for, at even­ty­ret kan fort­sa­et­te lidt end­nu.« Der var stil­stand i ogø­ret i den for­la­en­ge­de spil­le­tid, men så li­ge plud­se­lig så ham­rer Tro­els Klø­ve den over i det lan­ge hjør­ne. Ja­men, det er helt fan­ta­stisk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.