Stor­ta­len­tet er til­ba­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ef­ter­føl­gen­de fulg­te et for­fa­er­de­ligt ef­ter­år pla­get af ska­der og svin­gen­de pra­e­sta­tio­ner. Men nu la­der det til, at han er til­ba­ge. I re­tu­ro­p­gø­ret mod Va­duz fra Lie­ch­tenste­in var han nok en­gang en pro­fil. Si­sto brag­te Her­ning-hol­det for­an kort før pau­sen. Men så stjal en an­den Midtjyl­land­spil­ler ho­ved­rol­len. Ud­vis­ning ko­ste­de dyrt Dra­ma­tisk blev det, da an­fø­rer Jakob Poul­sen blev ud­vist ef­ter at ha­ve va­e­ret i ka­ram­bo­la­ge med en Va­duz­spil­ler. En streg i reg­nin­gen for midtjy­der­ne, der der­med må und­va­e­re an­fø­re­ren i den før­ste kamp i na­e­ste run­de af kva­li­fi­ka­tio­nen.

Men trods en mand i un­der­tal fort­sat­te Si­sto med at stor­pra­este­re om­end mod en over­kom­me­li­ge mod­stan­der. I en kon­tra drib­le­de han fra alt og al­le og sør­ge­de for må­let til 2-0. Det er na­ep­pe no­get, sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in har et pro­blem med. Si­sto kan me­get vel bli­ve solgt i det­te trans­fer­vin­due, og Vi for­ven­ter med den ef­ter­spørgsel, der er på Pio­ne, at ti­den nu er kom­met til, at han skal sa­el­ges Hvis han pra­este­rer og gør, hvad han skal, er det ik­ke sik­kert, at vi har ham, når det her vin­due luk­ker de flot­te pra­e­sta­tio­ner kan va­e­re med til at øge in­ter­es­sen. Og ik­ke mindst pri­sen.

»Vi for­ven­ter med den ef­ter­spørgsel, der er på Pio­ne, at ti­den nu er kom­met til, at han skal sa­el­ges. Hvis han pra­este­rer og gør, hvad han skal, er det ik­ke sik­kert, at vi har ham, når det her vin­due luk­ker. Om­vendt har han kon­trakt tre år end­nu, så det er ik­ke så­dan, at vi skal ud og sa­el­ge ham,« in­drøm­me­de sport­s­di­rek­tø­ren over for BT i den­ne uge. Span­ske Cel­ta Vi­go og ty­ske FC Köln na­ev­nes som mu­li­ge af­ta­ge­re. Fik kun uaf­gjort FC Va­duz fik ud­lig­net til slut­re­sul­ta­tet 2-2 på et flot langskuds­mål og et straf­fes­park. Men det var li­ge­me­get.

Med en sam­let 5-2-sejr fort­sa­et­ter Midtjyl­land de­res eu­ro­pa­ei­ske togt og er klar til na­e­ste run­de. Spørgs­må­let er så, om det bli­ver Pio­ne Si­sto i trup­pen. Pra­e­sta­tio­ner­ne i øje­blik­ket har i hvert fald bud ef­ter me­re end Su­per­liga-fod­bold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.