OL i fa­re for Woz­ni­a­cki

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SKA­DES­HEL­VE­DE godt og ser­ver godt, og så sker det her. Det er ret skuf­fen­de,« for­kla­re­de den dan­ske ten­nis­spil­ler på et pres­se­mø­de ef­ter kam­pen, og gik ef­ter­føl­gen­de på Twit­ter med en pa­ra­de af tri­ste emo­jis, der ik­ke gi­ver an­led­ning til den sto­re op­ti­mis­me. Tavs Woz­ni­a­cki-lejr BT for­søg­te i går at få en opkla­ring på ska­dens om­fang, men hver­ken Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is dan­ske rå­d­gi­ver, Mik­kel Nis­sen, Dansk Ten­nis For­bunds team­chef ved OL, Ken­neth Carl­sen, el­ler DIFs OL-chef, Mor­ten Rodwitt, vend­te til­ba­ge med nyt om ska­den, der fal­der på et tids­punkt, hvor Woz­ni­a­cki jag­te­de top­for­men ef­ter et hal­vår, som har va­e­ret pla­get af en drilsk an­kel­ska­de, der holdt Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ude i sto­re de­le af for­å­ret.

Mi­cha­el Mor­ten­sen har tid­li­ge­re tra­e­net Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki og har sta­dig kon­takt til den tid­li­ge­re ver­den­set­ter. Da BT tal­te med den ru­ti­ne­re­de ten­ni­stra­e­ner i går ef­ter­mid­dag, hav­de han sms’et til Woz­ni­a­cki om ska­den uden at få svar.

Iføl­ge Mi­cha­el Mor­ten­sen kun­ne ska­den, som mod Sto­sur gjor­de det umu­ligt at bru­ge hen­des gif­ti­ge to­hånds­bag­hånd, dår­ligt kom­me på et me­re ube­lej­ligt tids­punkt. Et stort pro­blem for Woz­ni­a­cki »Det er et stort pro­blem for hen­de. Og­så rent men­talt. Hun hav­de ar­bej­det sig til­ba­ge ef­ter en lan­ge ska­des­pe­ri­o­de, og hun skul­le til at re­van­che­re sig på hard court, ef­ter hun er rø­get ned på rang­li­sten. Nu kom­mer den­ne her ska­de, som må­ske gør, at der kom­mer en la­en­ge­re pe­ri­o­de igen, hvor hun ik­ke kan tra­e­ne igen­nem. Jeg sy­nes, det er rig­tig synd for hen­de,« si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen og hå­ber, det ik­ke ko­ster af­bud til WTA-tur­ne­rin­ger­ne i Mon­tre­al og Cin­cin­na­ti og i va­er­ste fald OL, som be­gyn­der 5. au­gust.

Sker det, skal den dan­ske OL-de­le­ga­tion på over­ar­bej­de i jag­ten på en ny fa­ne­ba­e­rer.

Så­dan går det for­hå­bent­lig ik­ke, og iføl­ge Mi­cha­el Mor­ten­sen er der da og­så håb for, at der er ta­le om en min­dre over­be­last­nings­ska­de som føl­ge af en in­tenst jagt på for­men ef­ter et langt ska­des­for­løb.

Men det aen­drer ik­ke på, at ska­den fort­sa­et­ter sa­e­so­nens hak­ke­de for­løb Li­ge nu fø­ler jeg, at in­tet går min vej. Jeg ta­en­ker, at no­get går min vej før el­ler si­den med ska­der og genop­tra­e­nin­ger frem mod sa­e­son­må­let i Rio.

»Det bli­ver me­get spora­disk det he­le. Hun skal ind i en pe­ri­o­de, hvor der er man­ge tur­ne­rin­ger i tra­ek, og så kom­mer der så­dan en ka­ep i hju­let end­nu en gang. Det er rig­tig synd for hen­de.«

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki måt­te tra­ek­ke sig un­der kam­pen mod Sa­mantha Sto­sur i Ci­ti Open.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.