MESTERHAK

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ny gul trø­je til sam­lin­gen på pra­e­miepo­di­et, men et el­ler an­det sted lød det og­så lidt op­gi­ven­de. ’Nu skal styrt ba­re und­gå­es’ Team Sky-ryt­te­ren fø­rer in­den de af­gø­ren­de to bjer­ge­ta­per i den 103. ud­ga­ve af Tour de Fran­ce med tre mi­nut­ter og 52 se­kun­der ned til na­er­me­ste for­føl­ger, Bauke Mol­le­ma fra Trek-Se­gaf­redo, og det er sva­ert at se, hvad der kan gå galt. Det måt­te selv Chris Froo­me er­ken­de ef­ter eta­pen.

»Det er selv­føl­ge­lig et rig­tig godt ud­gangs­punkt (at va­e­re så langt for­an, red.). For mig hand­ler det nu om at hol­de mig ude af pro­ble­mer. Jeg kom­mer ik­ke til at ta­ge no­gen sto­re ri­si­ci, og jeg hå­ber vir­ke­lig, at jeg kan gø­re ar­bej­det fa­er­digt,« sag­de Chris Froom til pres­sen ef­ter bjer­ge­ta­pen.

La­en­ge lå Tom Du­moulin til at vin­de eta­pen, men Chris Froo­me ra­e­se­de over stre­gen i så høj fart, at han måt­te klod­se brem­ser­ne for ik­ke at fly­ve sin spe­ci­al­la­ve­de en­kelt­start­s­cy­kel med 3D-prin­tet styr ind i de man­ge tv-ka­me­ra­er, som snur­re­de li­ge ef­ter mål­stre­gen.

Chris Froo­me har end­nu ik­ke sat tid til til no­gen af si­ne na­er­me­ste kon­kur­ren­ter i det­te års Tour de Fran­ce, ef­ter at han ero­bre­de den gu­le fø­rer­trø­je med et ri­si­ka­belt og på sam­me tid for­fri­sken­de an­greb på ned­kørs­len af Col du Pey­resou­de i Py­re­na­e­er­ne.

Der er ik­ke no­get at si­ge til, hvis kon­kur­ren­ter­ne ef­ter­hån­den har op­gi­vet at få den gu­le trø­je af bri­ten, men selv vil­le han i går ik­ke er­kla­e­re sig for vin­der af Tou­ren end­nu.

»Det er selv­føl­ge­lig et stort mo­ti­va­tions­boost (at vin­de eta­pen og øge til kon­kur­ren­ter­ne, red.). Det er der in­gen tvivl om. Men det er alt­så ik­ke slut, før vi har kryd­set mål­stre­gen for sid­ste gang i Pa­ris,« sag­de Chris Froo­me. Mo­dig en­kel­start Li­ge som sin ryt­ter­kap­ta­jn vil­le Da­ve Brails­ford, che­fen på Team Sky, hel­ler ik­ke åb­ne champag­nen end­nu. Han fo­ku­se­re­de i ste­det sit svar hen imod en ny fan­ta­stisk pra­e­sta­tion af Chris Froo­me.

»Chris er helt åben­lyst i fan­ta­stisk form, men på sam­me tid kør­te han og­så me­get mo­digt på en­kelt­star­ten. Han holdt til­ba­ge i be­gyn­del­sen af eta­pen og er vir­ke­lig dyg­tig til det her med at do­se­re sin fart,« sag­de Brails­ford.

Chris Froo­me skru­e­de si­den op for far­ten og hak­ke­de li­ge en flig me­re af kon­kur­ren­ter­nes mo­ti­va­tion. For mig hand­ler det nu om at hol­de mig ude af pro­ble­mer. Jeg kom­mer ik­ke til at ta­ge no­gen sto­re ri­si­ci

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.