09:00

BT - - TOUR DE FRANCE -

Ly­den af som­mer i Dan­mark er en sum­men­de he­li­kop­ter og stem­mer­ne af Den­nis Rit­ter, Rolf Sørensen og Jør­gen Leth. Så­dan har de fle­ste dan­ske­re det nok. Si­den 2009 har de tre cy­kel­sports-per­son­lig­he­der til­bragt tu­sind­vis af ti­mer med at la­eg­ge so­und­tra­ck­et til ver­dens stør­ste cy­kel­løb, Tour de Fran­ce. BT fik lov at ren­de i ha­e­le­ne på de tre Tour-stem­mer og på na­er­me­ste hold op­le­ve, hvor­dan en dag i bok­sen er.

Den­nis Rit­ter er før­ste mand i det sto­re sølv­far­ve­de skur, der hu­ser tv-kom­men­ta­to­rer fra he­le ver­den. Han vil ger­ne i ’zo­nen’ så tid­ligt som mu­ligt. Her for­be­re­der han sig ned til mind­ste de­tal­je - det va­er­ste, han ved, er at bli­ve fan­get af et spørgs­mål, han ik­ke ken­der sva­ret på. Of­test er det så­dan, at han ik­ke har nå­et at bru­ge halv­de­len af sit ma­te­ri­a­le, når eta­pen er slut.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.