14.55

BT - - TOUR DE FRANCE -

Al for­mel snak er over­stå­et, og de tre kom­men­ta­to­rer la­der sam­ta­len - sand­syn­lig­vis helt ube­vidst og up­lan­lagt - gli­de over på den tid­li­ge­re dan­ske tem­po­spe­ci­a­list Jør­gen Marcus­sen. Li­ge her vir­ker de som tre gam­le kam­me­ra­ter, der sid­der og forta­el­ler rø­ver­hi­sto­ri­er, mens de ser cy­kel­løb. Jør­gen Leth be­ret­ter om den­gang, han som DR-an­sat kom­men­te­re­de Marcus­sen, og Den­nis Rit­ter sup­ple­rer med, at han al­tid el­ske­de at se dan­ske­ren kø­re VM. Rolf Sørensen til­fø­jer som en af­run­ding, at han sid­ste som­mer cyk­le­de en tur sam­men med Marcus­sen i Ita­li­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.