16.50

BT - - TOUR DE FRANCE -

Dagens sid­ste mand - Tou­rens før­en­de ryt­ter, Chris Froo­me - sen­des ud på ru­ten, og in­ten­si­te­ten og kon­cen­tra­tio­nen sti­ger i bok­sen. Der bli­ver bå­de talt lidt hø­je­re og lidt hur­ti­ge­re, og der fo­ku­se­res ude­luk­ken­de på lø­bet. Den­nis Rit­ter no­te­rer flit­tigt mel­lem­ti­der ned og reg­ner lyn­hur­tigt tidstab og kon­se­kven­ser for den sam­le­de stil­ling ud. Det he­le fo­re­går, mens han har en re­dak­tør i det ene øre og ’ra­dio Tour’ i det an­det. Det er hek­tisk, men på in­tet tids­punkt har man for­nem­mel­sen af, at de tre her­rer er stres­se­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.