13.00

BT - - TOUR DE FRANCE -

Ef­ter froko­sten sa­et­ter Jør­gen Leth sig ind ved si­den af Den­nis Rit­ter i kom­men­ta­tor­bok­sen. Med sig har Tour-ve­te­ra­nen L’Equipe, en gu­i­de over al­per­nes for­skel­li­ge kul­tu­rel­le se­va­er­dig­he­der og en A4-blok, hvor­på han flit­tigt nedskrib­ler no­ter til sig selv. Der er om­kring en ti­me til, at ud­sen­del­sen be­gyn­der, og der bli­ver ik­ke ud­veks­let man­ge ord mel­lem de to. In­di­mel­lem af­bry­des stil­he­den dog af re­dak­tø­ren fra redaktionen i Oden­se. Der skal indstil­les lyd og la­ves et par for­hånds­af­ta­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.