... ’Jør­gen Leth kan ik­ke er­stat­tes’

BT - - TOUR DE FRANCE - Har du et ek­sem­pel på det?

IN­TER­VIEWET FORTSAETTES PÅ NA­E­STE SI­DE

Hvil­ken stem­ning vil I ger­ne ska­be i stu­di­et? At det er tre kam­me­ra­ter, som sid­der og ser cy­kel­løb?

»Nej, det er lidt me­re end det, sy­nes jeg. Vi vil va­e­re to ting: Godt sel­skab, i be­tyd­nin­gen af hyg­ge­ligt og rart. Men vi vil og­så ger­ne va­e­re et in­ter­es­sant sel­skab med kant. Jeg op­for­drer tit Rolf og Jør­gen til at ha­ve skar­pe me­nin­ger om det, som de ser. Og så kan de jo sid­de her og ha­ve dis­kus­sio­ner. Vi kan ik­ke ba­re va­e­re godt sel­skab uden at ha­ve no­get kant, me­ner jeg. Og så kan jeg godt li­de, når vi har det, som jeg kal­der en in­spi­re­ret sam­ta­le, hvor jeg kan ma­er­ke, at de vir­ke­lig ta­en­der på em­net. Så la­der jeg det le­ve.«

»Det kun­ne va­e­re, at ver­den til­sy­ne­la­den­de har be­slut­tet sig for at ha­de Froo­me af en el­ler an­den grund - do­ping­mi­stan­ke, at man me­ner, han er grim el­ler no­get helt tred­je. Og så el­sker man nog­le an­dre, for ek­sem­pel en ty­pe som Val­ver­de, der jo er dømt for do­ping. Al­li­ge­vel er der man­ge, som el­sker ham. Det er et godt em­ne med me­get kant, hvor jeg ved, at de har me­nin­ger. Spe­ci­elt Jør­gen. Den lig­ger i pi­be­li­ne’en, og den kom­mer vi til at ta­ge op på en af de sid­ste da­ge, tror jeg.«

Det er en vel­kendt kom­bi­na­tion med en kom­men­ta­tor og en eks­pert. Hvil­ken di­men­sion til­fø­rer det ud­sen­del­sen, at I og­så har Jør­gen Leth med som en tred­je­mand?

»Det gi­ver en helt ek­stra di­men­sion. Der kom­mer man­ge fle­re kun­der ind i bu­tik­ken, som sy­nes, det er en end­nu bed­re va­re, som vi har på hyl­den. Når Rolf og jeg kom­men­te­rer, så er det me­re cy­kel­løb, kun sport, hvor Jør­gen løf­ter det op på et an­det plan. Jeg sid­der og­så og re­sear­cher på ga­stro­no­mi, kul­tur og land­skab, når Jør­gen ik­ke er der. Selv­om jeg sid­der og si­ger al­le de ting, har folk al­li­ge­vel en op­fat­tel­se af, at det ik­ke bli­ver sagt, når Jør­gen ik­ke er der. Det er hans ni­che. Jør­gen kan ik­ke er­stat­tes. Han er en in­sti­tu­tion. Vi kan al­drig le­ve­re det, som han kan.«

Jør­gen Leth er jo ef­ter­hån­den op­pe i åre­ne. Går du med en frygt for, at han på et tids­punkt si­ger stop i den na­er­me­ste frem­tid?

»Nej, den frygt har jeg ik­ke. Han har klart og ty­de­ligt sagt, at han al­drig no­gen­sin­de si­ger stop. Han øn­sker at dø i kom­men­ta­tor­bok­sen. Mens han kom­men­te­rer. Den idé ved jeg ik­ke, om jeg til­slut­ter mig, men vi ta­en­ker da tan­ken, at da­gen, hvor Jør­gen ik­ke la­en­ge­re har kra­ef­ter til det, kom­mer. Vi er og­så gå­et i gang med at ta­en­ke på, hvad det så er for en kon­stel­la­tion, vi skal ha­ve. Et re­sul­tat er vi ik­ke nå­et frem til, men det, som der lig­ger helt fast, er, at du ik­ke ba­re kan op­fin­de en ny Jør­gen Leth. Så skal du ta­en­ke i an­dre ba­ner.«

Bli­ver I al­drig tra­et­te af hin­an­den, når I til­brin­ger så man­ge ti­mer sam­men un­der et Tour de Fran­ce?

»Rolf og jeg er det jo na­er­mest he­le året rund til al­le mu­li­ge an­dre cy­kel­løb, som vi kom­men­te­rer. Vi har li­ge va­e­ret her­ne­de og la­ve Rolf og Rit­ter på Tour. Nej, det ly­der må­ske ma­er­ke­ligt, og som om, at jeg py­n­ter på sand­he­den, men det pas­ser, at vi al­drig bli­ver uven­ner. Det er en af for­kla­rin­ger­ne på, at det fun­ge­rer. Man la­e­rer at respek­te­re hin­an­dens gra­en­ser og ret­te sig ind ef­ter det. Jeg kan hu­ske én gang i 2013, hvor der var lidt dår­lig stem­ning i kom­men­ta­tor­bok­sen. Det var på en eta­pe i Py­re­na­e­er­ne, hvor Chris Froo­me ud­ra­de­re­de dem al­le sam­men. Jeg fik en for­nem­mel­se af, at det, som folk ude bag ska­er­men der­hjem­me sad og ta­enk­te, kun­ne ko­ges ned til et en­kelt ord: Do­ping. Nor­malt har jeg det prin­cip, at jeg al­drig vil be­skyl­de el­ler fri­ken­de no­gen, for det er ik­ke vo­res op­ga­ve. Li­ge dér føl­te jeg ba­re, at he­le ver­den ta­enk­te det, så der­for tog jeg det op og spurg­te de to an­dre: Det her lig­ner no­get, som vi har set før. Kan det va­e­re en tro­va­er­dig pra­e­sta­tion? Det var Jør­gen ik­ke til­freds med. Han syn­tes, at det var upas­sen­de at ta­ge op. Der var lidt halvdår­lig stem­ning, men det var glemt da­gen ef­ter.«

Hvad er hem­me­lig­he­den bag at va­e­re god til at for­mid­le cy­kel­løb?

»Jeg tror, det er pas­sion og en­ga­ge­ment. At man el­sker det. Hvis det ba­re bli­ver så­dan et ’øøøjj, nu skal vi kom­men­te­re igen’, så kun­ne det ik­ke la­de sig gø­re. Og så tror jeg, at hem­me­lig­he­den til li­ge pra­e­cis vo­res trio er, at vi har så for­skel­li­ge ind­gangs­vink­ler til det he­le. At vo­res for­skel­li­ge rol­ler er så skar­pt op­delt. Pas­sion og en klar rol­le­for­de­ling er hem­me­lig­he­den. Rolf er den tak­ti­ske cykelekspert, for­di han har sid­det 25 år i det felt. Jør­gen er eks­pert på be­gi­ven­he­den, hi­sto­ri­en og alt det sto­re om­kring Tour de Fran­ce. Jeg er så den der midt­ba­ne­spil­ler, som stø­ber kug­ler­ne og hol­der styr på fa­cts.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.