Mo­vistar har sat­set for me­get på sam­let sejr til Qu­in­ta­na

BT - - TOUR DE FRANCE -

mel­lem ot­te og 10 pro­cent op mod mål. Det har va­e­ret en lang og hård Tour indtil vi­de­re, og vi kan sag­tens se man­de­fald fra top 10 i dag. Hvis man al­le­re­de bli­ver sat på det stej­le styk­ke i bun­den af fi­na­leb­jer­get, kra­e­ver det en rig­tig god psy­ke at kom­me til­ba­ge. opad. Hvis det er til­fa­el­det igen i dag, kan det sag­tens ta­en­kes, at Froo­me hol­der sig i bag­hju­let og la­der sin tid­li­ge­re tro­fa­ste hja­el­pe­ryt­ter ta­ge kar­ri­e­rens før­ste eta­pe­sejr i Tour de Fran­ce. Så la­en­ge Froo­me kan ud­byg­ge sin sam­le­de fø­ring, vil han ik­ke ha­ve no­gen pro­ble­mer med at la­de Por­te vin­de eta­pen. Det må selv­føl­ge­lig ik­ke se for tykt ud, det er klart. Por­te skal kø­re sig til sej­ren, men det vi­ste han den an­den dag, at han og­så er i stand til at gø­re. Ef­ter Tejay Van Gar­de­ren ud­spil­le­de si­ne chan­cer i klas­se­men­tet, bør han nu va­e­re ren hja­el­pe­ryt­ter for Por­te. Iføl­ge ame­ri­ka­ne­ren selv er han sta­dig i god form, og hvis det er sandt, kan han gø­re stor ska­de, hvis han sa­et­ter sig i front og øger tem­po­et på den sid­ste stig­ning. Her­ef­ter er det så op til Por­te at gø­re ar­bej­det fa­er­digt. top­per Asta­na al­tid i den sid­ste uge af en grand tour. Det har de be­vist igen i år, hvor Fa­bio Aru nu plud­se­lig vir­ker fly­ven­de på cyk­len. Asta­na har end­nu ik­ke vun­det en eta­pe. De­res prok­la­me­re­de mål er en po­di­e­plads med Aru, men det er langt fra sik­kert end­nu. Som jeg ser det, bør de gå ef­ter eta­pe­sej­ren og så hå­be, at Aru kan kø­re sig på po­di­et på den må­de. Den ita­li­en­ske kla­trer er kendt for at an­gri­be tid­ligt i fi­na­len. Han kø­rer na­ep­pe al­le­re­de i bun­den på det stej­le styk­ke, men det kan sag­tens ta­en­kes, at han prø­ver med fi­re-fem km til mål, hvor pro­cen­ter­ne ta­ger fat igen. Umid­del­bart er han ik­ke no­gen trus­sel til Froo­me, så Team Sky be­hø­ver ik­ke sva­re igen med det sam­me. Det gør ryt­ter­ne for­an Aru i klas­se­men­tet dog, men det er tvivl­s­omt, om de tør spil­le ud så tid­ligt med fa­re for at gå ned på de sid­ste stej­le ki­lo­me­ter.

I til­fa­el­de af at et mor­ge­nud­brud end­nu en gang hol­der he­le vej­en, skal vi igen kig­ge ef­ter the ’usu­al su­spects’ i form af Ra­fal Ma­j­ka (Tin­koff ), Ilnur Za­ka­rin (Ka­tusha), Jarl­in­son Pan­ta­no (IAM Cycling), Ser­ge Pauwels (Di­men­sion Da­ta), Da­ni Na­var­ro (Co­fi­dis) og Tho­mas De Gendt (Lot­to Sou­dal), der kør­te im­po­ne­ren­de godt på gårs­da­gens en­kelt­start. Pi­er­re Rol­land (Can­non­da­le) er li­ge­le­des et godt bud på en vin­der fra et ud­brud. Fransk­man­den er al­tid bedst i Al­per­ne. Det bli­ver og­så spa­en­den­de at se, hvad Mo­vistar vil gø­re nu, hvor Nairo Qu­in­ta­na igen sat­te tid til. Han er be­stemt ik­ke ude af po­di­e­kam­pen end­nu, men det kra­e­ver et be­ty­de­ligt hø­je­re ni­veau, end vi har set de se­ne­ste da­ge. Mo­vistar har al­le­re­de la­det man­ge eta­pe­sej­re gli­de af ha­en­de i årets Tour de Fran­ce, for­di fo­kus ude­luk­ken­de lå på, at Qu­in­ta­na skul­le vin­de sam­let. Hvis det ik­ke skal en­de med en to­tal fi­a­sko for det span­ske hold, skal de vir­ke­lig til at stram­me sig an de sid­ste to da­ge i

Al­per­ne. MIK­KEL CONDÉ, CYKELEKSPERT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.