Ru­ten

BT - - TOUR DE FRANCE -

Dagens eta­pe er den sid­ste med mål opad i årets Tour de Fran­ce. Det er der­med og­så sid­ste chan­ce for de re­ne kla­tre­re for at ta­ge en eta­pe­sejr. For­hå­bent­lig be­ty­der det, at vi en­de­lig får klas­se­ments­ryt­ter­ne at se kø­re om det til sidst. Det kra­e­ver dog, at hol­de­ne ar­bej­der sam­men om at få hen­tet mor­ge­nud­brud­det, og det kan godt vi­se sig at bli­ve sva­ert.

Så­le­des går det igen i dag opad fra før­ste fa­erd. Col­let de Ta­mié er ik­ke en ka­te­go­ri­se­ret stig­ning, men de ot­te km mod top­pen sti­ger sta­dig med syv pro­cent. Ef­ter­som al­le de øv­ri­ge bjer­ge­ta­per er endt med en ud­brud­s­sejr, vil kam­pen om at kom­me af­sted va­e­re ut­ro­lig in­tens. Den hår­de start be­ty­der, at kun de bed­ste bjer­gryt­te­re og dem med no­get til­ba­ge i be­ne­ne vil kun­ne ryste sig fri af fel­tet.

Den ind­lag­te spurt kom­mer al­le­re­de ef­ter 25,5 km i Dous­sard. Pe­ter Sa­gan (Tin­koff) har al­le­re­de vun­det den grøn­ne po­int­trø­je. Han skal blot hol­de sig på cyk­len og in­den for tids­gra­en­sen in­den Pa­ris for at bli­ve hyl­det på po­di­et. Al­li­ge­vel vil det ik­ke va­e­re no­gen over­ra­skel­se, hvis han sni­ger sig med i et ud­brud igen i dag. Skul­le ud­brud­det ik­ke va­e­re kom­met af­sted in­den spur­ten, sker det nok først på ka­te­go­ri 1-stig­nin­gen, Col de la Forclaz de Mont­min. Fra top­pen er der li­ge over 100 km til mål.

Dagens la­eng­ste op­kør­sel er uden-for-ka­te­go­ri-stig­nin­gen Col de la Forclaz de Qu­ei­ge, der be­gyn­der ef­ter 83,5 km i sad­len. De 12,4 km mod top­pen sti­ger med 8,2 pro­cent i snit, hvoraf isa­er den sid­ste halv­del er stejl med ad­skil­li­ge styk­ker på over 10 pro­cent. Ef­ter­føl­gen­de ven­ter 40 km med blandt an­det to ned­kørs­ler, in­den ryt­ter­ne ta­ger fat på dagens sid­ste sto­re ud­for­dring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.