Sand­he­den om For

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

STA­TUS I det sto­re For­mel 1-bil­le­de vil­le man­ge nok me­ne, at det ik­ke er gå­et så godt for Ke­vin Magnus­sen i den­ne sa­e­son. Men på et af de vig­tig­ste pa­ra­me­tre for dan­ske­ren i den­ne sa­e­son, er Ke­vin Magnus­sen su­ve­ra­en.

Den bed­ste må­le­stok for hvem der er hot, og hvem der er not i For­mel 1 er nem­lig kva­li­fi­ka­tions-du­el­len – sam­men­lig­nin­gen af hvor­dan kø­rer­ne i de en­kel­te team er endt i kva­li­fi­ka­tio­nen i for­hold til hin­an­den.

Og her er der slet in­gen tvivl om, at Ke­vin Magnus­sen kla­rer sig bedst på Re­nault-tea­met, mens Jo­ly­on Pal­mer ef­ter­hån­den må kun­ne ma­er­ke var­men i sa­e­det.

Ef­ter sa­e­so­nens 10 før­ste løb er det tid til den før­ste vur­de­ring af, hvor­dan Ke­vin Magnus­sen og hans kol­le­ga­er har kla­ret sig i den ene­ste sam­men­lig­ning, der er 100 pro­cent re­el: Mod team­kam­me­ra­ten – den ene­ste an­den kø­rer i fel­tet med iden­tisk ma­te­ri­el. ROMAIN GROSJEAN

ESTEBAN GUTIERREZ Grosjean im­po­ne­rer for det nye Haa­steam. Fransk­man­den har ud­kva­li­fi­ce­ret Gu­ti­e­rez 7-3 og sco­ret langt fle­re VMpo­int. Al­le­re­de nu er der ryg­ter om, at me­xi­ca­ne­ren, der trods alt har to sa­e­so­ners er­fa­ring fra Sau­ber og en for­tid som Fer­ra­ri-re­ser­ve, bli­ver ud­skif­tet i 2017. DA­NI­EL RICCIARDO MAX VERSTAPPEN/ (fo­to)

DANIIL KVYAT Ricciardo har den ’re­ne­ste samvit­tig­hed’ af al­le kø­re­re i For­mel 1-VM 2016: Kun én gang har han va­e­ret lang­som­me­re end end sin Red Bull-mak­ker un­der kva­li­fi­ka­tio­nen. Det var ik­ke no­get pro­blem for au­stra­li­e­ren at sa­et­te Kvyat på plads, men Ricciardo er kom­met un­der øget pres, ef­ter rus­se­ren blev skif­tet ud med te­e­na­ge­sen­sa­tio­nen Verstappen. MARCUS ERI­CS­SON

FELIPE NASR Sven­ske Marcus Eri­cs­son er vir­ke­lig trå­dt i ka­rak­ter i den­ne sa­e­son, og han vin­der kva­li­fi­ka­tions­du­el­len mod Nasr (der slog Magnus­sen i det bri­ti­ske For­mel 3-mester­skab i 2011) med 7-3. Bra­si­li­a­ne­ren har haft sva­ert ved at fin­de sig til ret­te i Sau­bers 2016-mo­del, og kan få det end­nu sva­e­re­re i frem­ti­den: Hårdnak­ke­de ryg­ter an­ty­der, at Sau­bers nye eje­re kom­mer fra Eri­cs­sons bag­land. KE­VIN MAGNUS­SEN

JO­LY­ON PAL­MER Magnus­sen sco­rer en af de kla­re­ste sej­re i kva­li­fi­ka­tions-du­el­ler­ne. Ef­ter de før­ste 10 løb står den 8-2 til dan­ske­ren, og det­te re­sul­tat er end­da en smu­le mis­vi­sen­de: Den ene af Pal­mers ’sej­re’ kom i Ca­na­da, hvor Magnus­sen på grund af et tra­e­nings­crash slet ik­ke var med i kva­li­fi­ka­tio­nen. Tra­e­nings-re­sul­ta­ter­ne i Ca­na­da me­re end an­ty­de­de, at Magnus­sen og­så her hav­de va­e­ret hur­tig­ste Re­nault-kø­rer, og det er der­for kun na­tur­ligt, at Pal­mer ha­en­ger i en tynd tråd, mens Magnus­sen sy­nes me­re og me­re sik­ker på at fort­sa­et­te hos Re­nault i 2017. LEWIS HAMILTON

NICO ROSBERG Hamilton vin­der Mer­ce­des-du­el­len med den mindst mu­li­ge mar­gin. Den nå­des­lø­se kamp mel­lem Mer­ce­des-stjer­ner­ne fort­sa­et­ter, og en af dem bli­ver ver­dens­me­ster. Kam­pen er langt me­re ja­evn­byr­dig end i 2014-15, hvor Hamilton vandt VM over­le­gent. VALTTERI BOTTAS

FELIPE MASSA Wil­li­ams’ kva­li­fi­ka­tions­du­el af­slø­rer, at Massa er ved at va­e­re for­bi sid­ste salgs­da­to som F1-kø­rer: Han har tabt kva­li­fi­ka­tions­du­el­len til Bottas i ot­te ud af 10 løb. Re­sul­ta­tet an­ty­der, at Bottas fortje­ner en chan­ce i et stør­re team, men det ser ud til, at han må va­eb­ne sig med tå­l­mo­dig­hed og bli­ve hos Wil­li­ams end­nu et år. PASCAL WEHRLEIN

RIO HARYANTO Den må­ske stør­ste over­ra­skel­se fra kva­li­fi­ka­tions­du­el­ler­ne i før­ste halv­del af F1-sa­e­so­nen 2016. Det var ven­tet, at Wehrlein vil­le va­e­re klas­ser bed­re end Haryanto, men in­do­ne­se­ren har slå­et godt fra sig. Men det er som re­gel kun i kva­li­fi­ka­tio­nen, Haryanto tru­er Wehrlein – i lø­be­ne er ty­ske­ren over­le­gen, og han score­de Ma­nors en­li­ge 2016-po­int med 10. plad­sen i Østrig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.