Magnus­sen: Ta­ler og­så med an­dre team

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

2017 ER LANGT VA­EK Ke­vin Magnus­sen for­ven­ter at bli­ve hos Re­naults For­mel 1-team i 2017. Hans kon­trakt ga­el­der i før­ste om­gang for 2016-sa­e­so­nen, men Re­nault­tea­met har en så­kaldt op­tion på dan­ske­ren. Hvis Re­nault fort­sat vil be­nyt­te Magnus­sen, er han bun­det til tea­met – hvis de ind­lø­ser op­tio­nen. In­gen vil ud­ta­le sig om, hvor­når op­tio­nen ud­lø­ber, men det sker tra­di­tio­nelt 1. sep­tem­ber el­ler 1. ok­to­ber. »Jeg for­ven­ter at bli­ve her,« sag­de Magnus­sen, da BT i går mød­te ham i Re­naults mo­bi­le ho­ved­kvar­ter i pad­do­ck­en på Hun­ga­r­or­ing, hvor Un­garns Grand Prix kø­res søn­dag.

»Jeg har gjort dem op­ma­er­k­som på, at jeg vil fort­sa­et­te, og jeg har ik­ke set el­ler hørt no­get, der in­di­ke­rer, at jeg ik­ke er her i 2017. Men jeg for­nem­mer og­så, at tea­met ik­ke har travlt med at sa­et­te navn på de­res kø­re­re til na­e­ste år. Det ene­ste, jeg kan gø­re i den nu­va­e­ren­de si­tu­a­tion, er at kø­re så godt som mu­ligt.«

For to år si­den for­ven­te­de Ke­vin Magnus­sen og­så at for­bli­ve hos McLa­ren, men kort før jul be­slut­te­de det bri­ti­ske team at de­gra­de­re ham til re­ser­ve­kø­rer i 2015. Den­gang var der ik­ke no­gen ’plan b’, men i dag – hvor Magnus­sen i prin­cip­pet selv for­hand­ler si­ne kon­trak­ter – er si­tu­a­tio­nen an­der­le­des. Fle­re om bud­det »Jeg ta­ler ik­ke kun med Re­nault,« af­slø­rer Magnus­sen.

»Jeg ken­der ef­ter­hån­den rig­tig man­ge i pad­do­ck­en, og jeg ta­ler med al­le for at hø­re, hvad der sker. Men li­ge nu fø­ler jeg ik­ke, at det er nød­ven­digt at ta­le kon­kret med an­dre team om 2017.«

Når tra­e­nin­gen til Un­garns Grand Prix be­gyn­der i for­mid­dag, er det Re­naults un­ge test­kø­rer Esteban Ocon, der sid­der i Magnus­sens bil. Fransk­man­den, der og­så er test­kø­rer for Mer­ce­des, kø­res i stil­ling til et fast sa­e­de i 2017.

»Esteban er en rig­tig god kø­rer,« slår dan­ske­ren fast.

»Han er sam­ti­dig en flink fyr, og vi har op­byg­get et godt for­hold til hin­an­den. Det er vig­tigt at en kø­rer af hans ka­li­ber og med hans re­sul­ta­ter får en chan­ce i For­mel 1.«

Et Re­nault-team i 2017 med Ke­vin Magnus­sen og Esteban Ocon? Dén kom­bi­na­tion er der man­ge, der tror på i For­mel 1-pad­do­ck­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.