’Ab­surd han­del’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

REKORDSUM til den klub, han blev sko­let af i star­ten af in­de­va­e­ren­de år­ti, men som han og­så fik en hård med­fart af, da han smut­te­de. Med den pen­sio­ne­re­de ma­na­ger­le­gen­de Alex Fer­gu­son som af­sen­der. Fer­gu­sons skuf­fel­se »Det er skuf­fen­de. Jeg sy­nes ik­ke, han vi­ste os no­gen respekt over­ho­ve­det for at va­e­re helt ae­r­lig,« lød det fra skot­ten den­gang i 2012.

For­ud var gå­et en pro­ces med kon­trakt­for­hand­lin­ger, som end­te med en fransk af­vis­ning og et ja tak til en me­re gla­mourøs løn­pak­ke i Ju­ven­tus.

Iføl­ge Alex Fer­gu­son var Paul Pog­ba den­gang ble­vet for­ført af sin fa­ve­ri­ge stjer­ne­a­gent Mi­no Rai­o­la, som og­så er man­den bag Zla­tan Ibra­him­ovic, der som be­kendt og­så er endt i Uni­ted i år. For­hol­det mel­lem ma­na­ger og agent var med an­dre ord iskoldt. Men ik­ke me­re.

»Der er så me­get sym­bo­lik i det her med hen­syn til Uni­ted. Fer­gu­sons ind­fly­del­se var og­så ef­ter hans af­gang stor i klub­ben – han pe­ge­de på David Moy­es som sin af­lø­ser. Men han er fuld­sta­en­dig ude af be­slut­nin­ger­ne nu. Rai­o­la var ’per­so­na non gra­ta’ un­der Alex Fer­gu­son, og­så ef­ter Fer­gu­son var gå­et af, men nu er Rai­o­la først kom­met ind af dø­ren med Zla­tan, og nu er han igen på vej til at la­ve en ka­em­pe han­del med Pog­ba,« si­ger Jo­nas Schwartz og ryster på ho­ve­d­et over sum­men, der først blev an­slå­et til 893 mil­li­o­ner kro­ner, men i går blev ju­ste­ret til 825 mil­li­o­ner, mod at Uni­ted be­ta­ler Rai­o­las agent­ho­norar på van­vit­ti­ge 165 mil­li­o­ner kro­ner. Van­vit­tigt ab­surd Der­med står stjer­ne­a­gen­ten nu til at bli­ve for­gyldt af den klub, der for få år si­den forag­te­de ham. Det er en han­del der un­der­stre­ger de van­vit­ti­ge be­løb i top­fod­bol­den. »Først og frem­mest er det ab­surd, at det er kom­met der­til. Jeg sy­nes jo, det er van­vit­tigt,« si­ger Jo­nas Schwartz.

Med Pog­ba på vej ind i Man­che­ster Uni­ted har José Mourin­ho på kort tid få­et sat sit ty­de­li­ge pra­eg i den klub, der un­der Alex Fer­gu­son blev be­rømt for et ung­domsa­ka­de­mi, der ud­kla­ek­ke­de stor­spil­le­re som Ry­an Gig­gs, Paul Scho­les, David Beck­ham og Ne­vil­le-brød­re­ne.

Som­me­ren har indtil vi­de­re budt på af­ta­ler med Eric Bail­ly, Hen­rikh Mk­hi­tary­an (og­så kli­ent hos Mi­no Rai­loa), Zla­tan Ibra­him­ovic, hvor­for be­teg­nel­sen ’kø­be-klub’ ef­ter­hån­den pres­ser på. Jo­nas Schwartz er ik­ke i tvivl:

»Det er en klub, der har mi­stet sin iden­ti­tet.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.