Brø­let ’In­gen aner hvad DF me­ner om EU’

BT - - NYHEDER -

UKLAR TA­LE Dansk Fol­ke­par­ti må mel­de klart ud, hvor de står. Li­ge nu er det fuld­sta­en­dig uklart, om par­ti­et me­ner, at Dan­mark skal bli­ve i EU el­ler for­la­de det eu­ro­pa­ei­ske sa­m­ar­bej­de. Det si­ger den dan­ske EU-kom­mis­sa­er Mar­gret­he Ves­ta­ger, ef­ter at Dansk Fol­ke­par­tis for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl har kra­e­vet en fol­ke­af­stem­ning om en dansk ud­ga­ve af Stor­bri­tan­ni­ens kom­men­de aftale med EU.

»Jeg be­gri­ber slet ik­ke, hvad tan­ke­ra­ek­ken er. Jeg sy­nes, det er me­get, me­get uklart, hvad Dansk Fol­ke­par­ti står for i EU-spørgs­må­le­ne,« si­ger Mar­gret­he Ves­ta­ger i et in­ter­view med Ritzau.

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl har sagt, at han ik­ke øn­sker Dan­mark ud af EU, men ind i no­get nyt sa­m­ar­bej­de. Han vil der­for ha­ve en fol­ke­af­stem­ning om, hvor­vidt Dan­mark skal pla­ce­re sig sam­me sted som Stor­bri­tan­ni­en, når det på et tids­punkt står klart, hvor­dan bri­ter­nes for­hold til EU bli­ver ef­ter be­slut­nin­gen om at mel­de sig ud. Glat håndsa­e­be »Thu­le­sen Da­hl kun­ne li­ge så godt si­ge, at han vil ha­ve en fol­ke­af­stem­ning om, hvor­vidt Dan­mark skal va­e­re med­lem af EU el­ler ej. Bri­ter­ne har jo be­slut­tet sig for at mel­de sig ud,« si­ger Mar­gret­he Ves­ta­ger.Hun ven­der i dag de gam­le vit­tig­he­der om De Ra­di­ka­le mod Dansk Fol­ke­par­ti og si­ger, at det er som at søm­me bud­ding op på va­eg­gen og som glat håndsa­e­be, når man prø­ver at få hold på, hvad par­ti­et me­ner.

Ves­ta­gers egen op­bak­ning til EU er der til gen­ga­eld in­gen tvivl om. Og hun me­ner og­så, at EU nok skal over­le­ve den bri­ti­ske EU-exit, der el­lers har sendt chok­bøl­ger gen­nem EU. »Det er me­get al­vor­ligt. Det er før­ste gang i mit vok­sen­liv, at jeg har op­le­vet no­get, som er ta­et på og har så­dan en ne­ga­tiv hi­sto­risk di­men­sion,« si­ger hun.

Men det er ik­ke en­den på EU, for der er sta­dig masser af gra­en­se­over­skri­den­de pro­ble­mer, som de en­kel­te lan­de ik­ke kan lø­se ale­ne. Ik­ke en­gang Tys­kland kan lø­se dem ale­ne.

Li­ge nu er det af­gø­ren­de at få styr på EUs yd­re gra­en­ser, le­ve­re sik­ker­hed, ska­be va­ekst og ar­bejds­plad­ser.

»Hvis det for­slag, vi har lagt frem om at sik­re de yd­re gra­en­ser, ik­ke er sta­er­kt nok, så må vi jo la­eg­ge no­get frem, der er sta­er­ke­re,« si­ger Mar­gret­he Ves­ta­ger.

EU skal og­så hol­de op med he­le ti­den at dyk­ke ned i al­le mu­li­ge de­tal­jer for at gø­re den eu­ro­pa­ei­ske lov­giv­ning bed­re. Det vil fri­gø­re fle­re kra­ef­ter, der i ste­det kan an­ven­des på de sva­e­re sa­ger, hvor EU gør en for­skel i en tid med man­ge kri­ser. For folk for­ven­ter en tryg hver­dag med tro på en god frem­tid, hvor de­res børn kan få en ud­dan­nel­se, et ar­bej­de og stif­te fa­mi­lie. »Men

man­ge sy­nes, at de­res sam­fund og dem, der har an­sva­ret, ik­ke le­ve­rer,« si­ger hun.

Ves­ta­ger me­ner hel­ler ik­ke, at EU har le­ve­ret, som man kan for­ven­te, i de sto­re kri­ser. Men EU er ik­ke sta­er­ke­re end det sva­ge­ste med­lem­sland i ka­e­den. »EU er ik­ke sta­er­ke­re end det, som lan­de­ne le­ve­rer. For EU er hver­ken me­re el­ler min­dre end med­lem­slan­de­ne,« si­ger hun. Bø­de på 22 mia. kr Så­dan er det dog ik­ke på Ves­ta­gers eget om­rå­de, hvor EU har kom­pe­ten­cen til at hand­le på al­le med­lem­slan­des veg­ne for at sik­re li­ge kon­kur­ren­ce i det in­dre mar­ked.

Den dan­ske kon­kur­ren­ce­kom­mis­sa­er har ka­stet sig ud i det ene slags­mål ef­ter det an­det med sto­re eu­ro­pa­ei­ske og ame­ri­kan­ske selskaber og er ik­ke mindst gå­et hårdt ef­ter mul­ti­na­tio­nal skat­te­und­dra­gel­se.

Hun har des­u­den net­op ud­delt hi­sto­ri­ens stør­ste EU-bø­de på 22 mil­li­ar­der kro­ner - pri­sen for en hel sto­re­ba­elts­bro - til Eu­ro­pas stør­ste pro­du­cen­ter af last­bi­ler for ulov­li­ge pris­af­ta­ler. »Det er et ka­em­pe pri­vil­e­gi­um at ar­bej­de med no­get, der er så kon­kret og vir­ker fra det øje­blik, be­slut­nin­gen er ta­get,« si­ger Ves­ta­ger. Thu­le­sen Da­hl kun­ne li­ge så godt si­ge, at han vil ha­ve en fol­ke­af­stem­ning om, hvor­vidt Dan­mark skal va­e­re med­lem af EU el­ler ej

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.