Ki­ne­sisk fir­ma: Vi har ik­ke set cpr-num­re­ne

BT - - NYHEDER -

Det ki­ne­si­ske fir­ma, der i 2015 fejl­ag­tigt fik to cd’er med per­son­num­re og sund­heds­da­ta på 5,28 mil­li­o­ner dan­ske­re, så al­drig, hvad der var på cd’er­ne.

Det skriver Chin­e­se Visa Ap­pli­ca­tion Cen­tre i en pres­se­med­del­el­se.

Cd’er­ne blev med an­be­fa­let brev sendt fra Sta­tens Se­ru­min­sti­tu. Op­lys­nin­ger­ne på cd’er­ne var ik­ke kryp­te­re­de.

Men det be­ty­der ik­ke no­get, for­sik­rer det ki­ne­si­ske fir­ma, der som en kom­merci­el virk­som­hed til­by­der hja­elp med visu­man­søg­nin­ger til Ki­na.

»Hver dag mod­ta­ger vi fle­re bre­ve med visu­man­søg­nin­ger,« hed­der det i pres­se­med­del­el­sen.

»En dag i fe­bru­ar 2015 åb­ne­de en an­sat et brev, hvor der i ste­det for pas var cd’er. Den an­sat­te op­da­ge­de, at bre­vet var af­le­ve­ret til fir­ma­et ved en fejl. Den ret­te mod­ta­ger var Sund­heds­P­lat­for­men, der lig­ger en eta­ge hø­je­re op­pe i byg­nin­gen.

Den an­sat­te gik til le­de­ren af sit eget fir­ma, der gav hen­de be­sked på at gå op og af­le­ve­re bre­vet til den ret­te mod­ta­ger.

Fir­ma­ets be­skri­vel­se af ha­en­del­ses­for­lø­bet pas­ser med den ud­la­eg­ning, som di­rek­tø­ren for Sund­heds­da­ta­sty­rel­sen, Lis­beth Ni­el­sen, kom med ons­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.