’Jeg har til­gi­vet min bror’

BT - - NYHEDER -

TRAGEDIE han i et åbent brev, som TV2 Østjyl­land har gen­gi­vet i fuld la­eng­de.

»Den Lars, som jeg er vok­set op sam­men med, har ik­ke gjort det­te her. Lars er desva­er­re ble­vet me­get syg i sin­det, og den psy­ko­ti­ske til­stand, han har be­fun­det sig i, har ud­løst den­ne ulyk­ke­li­ge hand­ling,« skriver han vi­de­re. Fandt fora­el­dre i bil Fa­mi­lie­tra­ge­di­en strak­te sig over fle­re da­ge i be­gyn­del­sen og mid­ten af juli. Lørdag 9. juli ef­ter­ly­ste Østjyl­lands Po­li­ti bå­de Lars Kragh og hans fora­el­dre, da in­gen hav­de set dem si­den om tors­da­gen.

Ef­ter at ha­ve ransa­get krigs­ve­te­ra­nens hus op­ly­ste po­li­ti­et, at man for­stod de på­rø­ren­des be­kym­ring.

Tre da­ge se­ne­re blev Lars Kragh an­holdt i fora­el­dre­nes bil ved Von­ge Kir­ke i Midtjyl­land. I bi­len fandt po­li­ti­et og­så fora­el­dre­ne. Beg­ge var dø­de.

»Det var hårdt, tragisk og fuld­sta­en­dig sur­re­a­li­stisk. Sam­ti­dig var det en let­tel­se, at vi fik vis­hed om de­res ska­eb­ne og ik­ke mindst, at de blev fun­det,« skriver Tho­mas Kragh i sit åb­ne brev.

Lars Kragh blev an­holdt og sig­tet for dob­beltdra­bet. Selv na­eg­ter han sig skyl­dig, men han er­ken­der, at han har slå­et si­ne fora­el­dre fle­re gan­ge med en øk­se. Det er imid­ler­tid sket i nød­va­er­ge, for­kla­re­de han iføl­ge dom­me­ren un­der det ef­ter­føl­gen­de grund­lovs­for­hør. Vil ik­ke ta­le med la­e­ger­ne Han blev fa­engs­let i sur­ro­gat på en psy­ki­a­trisk af­de­ling frem til 10. au­gust, men han na­eg­ter at ta­le med la­e­ger, da han ik­ke selv me­ner, at han li­der af PTSD. Bad ham gå i be­hand­ling Det er sto­re­bror Tho­mas Kragh dog ik­ke i tvivl om, at han li­der af.

»Lars li­der af PTSD. Men jeg va­el­ger at si­ge, at det ik­ke er den li­del­se, der har få­et ham til at dra­e­be vo­res fora­el­dre. Men da han ik­ke har er­kendt sin syg­dom, og der­for ik­ke har vil­let i be­hand­ling, er han ble­vet me­re og me­re syg. Det har så til sidst ud­løst en psy­ko­se, som har va­e­ret fyldt med vrang­fo­re­stil­lin­ger. Det er så dybt tragisk,« skriver han i sit åb­ne brev og fort­sa­et­ter:

»Mi­ne fora­el­dre bad ham ind­tra­en­gen­de om at kom­me i be­hand­ling. De kun­ne jo se, at han var ble­vet me­get syg i sin­det og der­for ik­ke i stand til at ta­ge va­re på sig selv. Han tra­eng­te til hja­elp. Det var så desva­er­re og­så det, de kom til at be­ta­le den ul­ti­ma­ti­ve pris for …«

Han in­drøm­mer og­så, at han er vred. Ik­ke på lil­le­broren, men på syg­dom­men og på det, den gjor­de ved ham.

»Men den Lars, som jeg ved, er de­r­in­de et sted – den ka­er­li­ge, om­sorgs­ful­de og be­skyt­ten­de Lars, fra før han blev syg. Ham har jeg til­gi­vet. Og når det en­gang bli­ver mu­ligt for mig, vil jeg gi­ve ’den­ne’ Lars en kram­mer. Jeg hå­ber vir­ke­lig, at han må få den for­nød­ne hja­elp der, hvor han er nu. Det har han brug for,« skriver Tho­mas Kragh.

Kir­sten og Jør­gen Kragh bli­ver bi­sat tirs­dag 26. juli klok­ken 14.00 fra Lås­by Kir­ke.

Bisa­et­tel­sen bli­ver pri­vat og er kun for fa­mi­li­en og de na­er­me­ste ven­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.