Al­tid va­e­re der

BT - - NYHEDER -

Her er der ta­le om så man­ge un­ge men­ne­sker, der al­le mi­ste­de li­vet til en for­fa­er­de­lig ond­skab. Det er me­get sva­ert at hånd­te­re den mag­tes­løs­hed, når én en­kelt per­son kun­ne gø­re no­get så for­fa­er­de­ligt skab. Det er me­get sva­ert at hånd­te­re den mag­tes­løs­hed, når én en­kelt per­son kun­ne gø­re no­get så for­fa­er­de­ligt og me­nings­løst. Det er ek­stremt van­ske­ligt at for­hol­de sig til,« si­ger Hen­rik Lyng.

Der er man­ge fak­to­rer, som er af­gø­ren­de for, hvor godt den en­kel­te hånd­te­rer en så kom­pli­ce­ret sorg som den, de på­rø­ren­de til Utøya har va­e­ret ud­sat for, me­ner Hen­rik Lyng.

»Det er vig­tigt, at man er i stand til at fin­de støtte hos fa­mi­lie og ven­ner, men og­så at ens ar­bejds­plads kan hånd­te­re en så al­vor­lig og per­son­lig kri­se. Men hel­bre­det spil­ler og­så en af­gø­ren­de rol­le, for der er stor sam­men­ha­eng mel­lem for­skel­li­ge syg­dom­me og stress. Og al­vor­lig sorg er jo en lang­va­rig stress-til­stand.«

Mens nog­le vil el­ler må­ske al­le­re­de har få­et de­res hver­dag til at ha­en­ge sam­men igen ef­ter tra­ge­di­en på Utøya, vil an­dre al­drig rej­se sig igen. Hvor­dan men­ne­sker hånd­te­rer al­vor­lig sorg, er, iføl­ge Hen­rik Lyng, li­ge­så for­skel­ligt fra per­son til per­son, som vo­res fin­ger­af­tryk.

En ting har de på­rø­ren­de dog til fa­el­les. Sorg vil va­e­re hos dem re­sten af li­vet.

»Selv­om fem år umid­del­bart kan ly­de af me­get, så er det langt­fra til­fa­el­det, når vi har med så al­vor­lig sorg­be­ar­bejd­ning at gø­re. Det kan man al­drig sa­et­te tid på, for den for­svin­der al­drig, man kan al­drig la­eg­ge den bag sig. Det hand­ler om at la­e­re at le­ve med sor­gen, og det er sva­ert. Og det ta­ger tid,« si­ger Hen­rik Lyng.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.