In­spi­re­ret af Dan­mark

BT - - NYHEDER -

ROYALT er den til­ba­ge, og Jo­han T. Lindwall, der er roy­al repor­ter på den sven­ske avis Expres­sen, er slet ik­ke i tvivl om, at det sven­ske hof har ske­let til Dan­mark, der har haft som­mer­fo­to­gra­fe­ring på Grå­sten Slot i man­ge år. Me­get ta­et på Fre­de­rik og Mary »Jeg er 100 pro­cent sik­ker på, at de er ble­vet in­spi­re­ret af Dan­mark. Vi­cto­ria og Da­ni­el er me­get na­e­re ven­ner med Fre­de­rik og Mary, og Carl Gustaf er dron­ning Mar­gret­hes fa­et­ter. Det er helt na­tur­ligt, at de hja­el­per hin­an­den med go­de råd,« for­kla­rer han til BT.

Og­så Jon Bloch Skip­per, der er hi­sto­ri­ker og kon­ge­hu­s­eks­pert, me­ner, at sven­sker­ne kan va­e­re in­spi­re­ret af dan­ske for­hold.

Han pe­ger på, at en som­mer­fo­to­gra­fe­ring er en op­lagt mu­lig­hed for kon­ge­hu­se­ne for at vi­se sig fra en me­re pri­vat si­de.

»Det er en må­de for of­fent­lig­he­den til at kom­me lidt ta­et­te­re på de kon­ge­li­ge, men de va­el­ger al­li­ge­vel selv un­der hvil­ke om­sta­en­dig­he­der. Det er en må­de at pla­ce­re dem i øjen­høj­de,« si­ger han og til­fø­jer, at det isa­er var dron­ning In­grid, der var hur­tig til at for­stå vig­tig­he­den af bil­le­der af de kon­ge­li­ge.

»Hun og kong Fre­de­rik var go­de til at åb­ne for pres­sen, så der fin­des masser af sø­de bil­le­der af de tre små prin­ses­ser fra den­gang. Og si­den sør­ge­de hun for at sam­le he­le fa­mi­li­en på Grå­sten fra 1970’er­ne til som­mer­fo­to,« forta­el­ler han. Stik­ker fin­ge­ren i jor­den End­nu har det sven­ske hof ik­ke af­gjort, om som­me­rens fo­to­gra­fe­ring skal bli­ve en fast til­ba­ge­ven­den­de be­gi­ven­hed.

»Vi ta­ger et år ad gan­gen og ser, hvad der sker. Nu er det det­te bil­le­de, og så må vi se, hvad det bli­ver til na­e­ste år,« forta­el­ler Mar­ga­re­ta Thor­gren, der er in­for­ma­tions­chef ved det sven­ske hof, til Expres­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.