’Jeg har få­et nok!’

BT - - NYHEDER -

Det er et slag i an­sig­tet, når de knok­ler så hårdt. Jeg sy­nes, det er respekt­løst MADTURISME En tred­je­del af de ga­e­ster, der boo­k­er bord på kø­ben­hav­ner­re­stau­ran­ten Tal­ler, der var kan­di­dat til at få en Mi­chel­in­stjer­ne, mø­der ik­ke op, og det har gjort re­stau­ra­tø­ren så ra­sen­de, at han har skre­vet et harm­dir­ren­de op­slag på Facebook. »Jeg har gan­ske en­kelt få­et nok!,« skriver Ja­cob Brink Laurid­sen, der over for BT un­der­stre­ger, at han al­drig før har stil­let sin gal­de til skue.

»Reg­ne­styk­ket er ret nemt: Fort­sa­et­ter vi som nu, så er der ik­ke no­get, der hed­der Re­stau­rant Tal­ler me­get la­en­ge­re, og det er det sid­ste, vi øn­sker! Vi el­sker den­ne lil­le re­stau­rant og vo­res fan­ta­sti­ske per­so­na­le,« skriver han.

Tal­ler er an­mel­der­rost og var kan­di­dat til en Mi­chel­in­stjer­ne i 2016.

På re­stau­ran­ten er der ni bor­de, og når he­le tre re­ser­ve­re­de bor­de ik­ke duk­ker op, så må re­stau­ran­ten luk­ke in­den for ot­te må­ne­der, hvis ik­ke ud­vik­lin­gen ven­der. Skuf­fel­sen vok­ser Isa­er én af­ten gjor­de Ja­cob Brink Laurid­sen rig­tig ked af det.

I book­ing­sy­ste­met så det ud til, at der vil­le va­e­re fuldt hus, og per­so­na­let hav­de knok­let fra tid­lig mor­gen for at gø­re det he­le klar.

»Jeg kal­der ek­stra per­so­na­le ind, en op­va­sker, en kok samt en tje­ner. Vi er al­le klar, da klok­ken er 18, og ser­vi­ce skal be­gyn­de. In­den da har vi haft to bri­e­fin­ger hvor al­le de­tal­jer er gen­nem­gå­et, kok­ke­ne har la­vet tre spe­ci­el­le me­nu­er, da vi iføl­ge vo­res book­ing­sy­stem kan se, der er for­skel­li­ge al­ler­gi­er, vi skal va­e­re op­ma­er­k­som­me på. Det er tre for­skel­li­ge me­nu­er be­stå­en­de af 15 ser­ve­rin­ger hver.«

Men ni ud af 28 ga­e­ster duk­ker slet ik­ke op, og re­stau­ra­tø­ren kan se skuf­fel­sen vok­se i si­ne me­d­ar­bej­de­res øj­ne, som af­te­nen skri­der frem, så nu har han få­et nok.

»Nu var vi li­ge kom­met til­ba­ge fra fe­rie, og nu skul­le den ba­re ha­ve en skal­le. Alt an­det bli­ver sat på hold, og vi har ind­købt spe­ci­el­le red­ska­ber fri­ske va­rer ud,« si­ger Klaus Sø­gård. Sal­get går op og pri­sen ned Ef­ter­spørgs­len er iføl­ge Øko­lo­gi & Er­hverv isa­er vok­set, ef­ter at Coop sid­ste år sat­te pri­sen på øko­lo­gi­ske agur­ker ned.

Coops til­tag fik an­dre su­per­mar­kedska­e­der til at føl­ge ef­ter, til dem med al­ler­gi­er. Så det er et slag i an­sig­tet, når de knok­ler så hårdt. Jeg sy­nes, det er respekt­løst,« si­ger han til BT.

Han forta­el­ler, at ejer­ne af re­stau­ran­ten of­te må ar­bej­de uden løn for at kun­ne gi­ve me­d­ar­bej­der­ne løn på grund af fa­eno­me­net, som er eska­le­ret det sid­ste par år.

Der er nem­lig man­ge, som er en slags mad­t­uri­ster, der boo­k­er bor­de på fem for­skel­li­ge re­stau­ran­ter på en af­ten, men som så først va­el­ger, hvil­ken de vil ind­ta­ge på da­gen, og så ba­re ik­ke duk­ker op på de an­dre uden at mel­de af­bud, for­kla­rer re­stau­ra­tø­ren.

Han forta­el­ler og­så, at Tal­ler ik­ke er den ene­ste re­stau­rant, som ud­sa­et­tes for det. Af­bud el­ler depo­si­tum »Ud­vik­lin­gen over de se­ne­re år er gå­et hen imod, at det er ok ik­ke at duk­ke op på re­stau­ran­ter uden at mel­de af­bud. Kon­se­kven­sen er, at re­stau­ran­ter be­gyn­der at luk­ke. An­dre re­stau­ran­ter er og­så me­get hårdt ramt – det har jeg talt med man­ge om i re­stau­ra­tions­mil­jø­et,« si­ger Ja­cob Brink Laurid­sen.

Det ene­ste, han øn­sker, er, at man rin­ger af­bud i no­gen­lun­de tid, så han kan nå at sa­el­ge bor­det til nog­le an­dre, da de fak­tisk tit må af­vi­se folk på grund af book­nin­ger.

Men det er der man­ge, der ik­ke gør. Der­for har Ja­cob Brink Laurid­sen nu truf­fet en be­slut­ning, som han er me­get ae­r­ger­lig over.

»Vi har brug for, at al­le ga­e­ster kom­mer. At dri­ve re­stau­rant i Dan­mark ko­ster rig­tig man­ge pen­ge, så man­ge pen­ge, at hvis det­te fort­sa­et­ter, så luk­ker vi bu­tik­ken. Jeg ha­der at skul­le gø­re det­te, fak­tisk så stri­der det imod alt, hvad jeg tror på, men fra og med i na­e­ste uge ta­ger vi et depo­si­tum på al­le bor­de,« skriver han. Øn­sker en lova­en­dring Det er ik­ke lov­ligt i Dan­mark at ta­ge kre­dit­kor­top­lys­nin­ger, når man boo­k­er på re­stau­rant, selv­om man godt må gø­re det på ek­sem­pel­vis ho­tel­ler, når ga­e­ster her ik­ke mø­der op til et boo­k­et va­e­rel­se. Her be­ta­ler man, hvis man ik­ke duk­ker op, og den lov­giv­ning vil re­stau­ra­tø­ren ger­ne ha­ve la­vet om.

»Det er hul i ho­ve­d­et, at man ik­ke kan gø­re det sam­me som re­stau­ra­tion.« og i dag er pri­sen ne­de på om­kring ot­te-ni kro­ner for en øko­agurk, skriver me­di­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.