Nej, vi har i for­vej­en man­ge fri­da­ge

BT - - NYHEDER -

MAR­TIN ÅGERUP

no­get godt for­slag. Spørgs­må­let er, hvor­dan det skal fi­nan­si­e­res. Skal det be­ta­les af fora­el­dre­ne selv, så er det så­dan set en fri­vil­lig ord­ning om, hvor man­ge ti­mer man ar­bej­der. Men som jeg for­står for­sla­get, skal det va­e­re be­talt af ar­bejds­gi­ver­ne, og så er det re­elt set en løn­for­hø­jel­se, vi ta­ler om.

DET ER IK­KE

lil­le land, der er ud­sat for kon­kur­ren­ce fra an­dre lan­de, så løn­nin­ger­ne i den pri­va­te sek­tor føl­ger pro­duk­ti­vi­te­ten, så man skul­le fin­de en an­den må­de at øge pro­duk­ti­vi­te­ten på. El­lers skal man ha­ve fa­er­re me­d­ar­bej­de­re i virk­som­he­der­ne. For hvis om­kost­nin­ger­ne pr. me­d­ar­bej­der sti­ger, vil virk­som­he­der­ne ef­ter­spør­ge fa­er­re me­d­ar­bej­de­re. Det vil isa­er gå ud over un­ge men­ne­sker, da de har børn. Det vil med­fø­re, at net­op un­ge men­ne­sker, der har brug for at kom­me i be­ska­ef­ti­gel­se og få no­get er­fa­ring, vil få sva­e­re­re ved at fin­de job.

VI ER ET

for­vej­en man­ge fri­da­ge i Dan­mark. Grun­den til, at vi har dis­kus­sio­nen, er, at vi har råd til at fo­re­ta­ge os alt mu­ligt, vi ik­ke hav­de råd til før i ti­den. Man kan kal­de det et luksuspro­blem, for­stå­et på den må­de, at ef­ter­hån­den som vi bli­ver me­re vel­stå­en­de, bli­ver fri­tid­me­re va­er­di­fuldt for os. I dag kan det kom­me lidt me­re på tva­ers at få små børn, der er tids­kra­e­ven­de, for­di man bru­ger sin tid på alt mu­ligt, man ik­ke gjor­de for et par ge­ne­ra­tio­ner si­den. Da var det na­tur­ligt, at når man fik børn, brug­te man sin tid på dem.

VI HAR I

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.