’ ’

BT - - NYHEDER -

man ik­ke, at børn kan va­e­re sy­ge i me­re end én dag. Man har li­ge før­ste sy­ge­dag til at fin­de al­ter­na­ti­ve I Dan­mark pas­nings­mu­lig­he­der, hvor man

an­er­ken­der i Sve­ri­ge si­ger, at fa­mi­li­en kom­mer først. Li­ge­som vi har ret til at hol­de man ik­ke, at børn fe­rie, bør vi ha­ve en lovsik­ret ret til at

kan va­e­re sy­ge i va­e­re hjem­me, når vo­res børn er sy­ge.

me­re end én dag

I DAN­MARK AN­ER­KEN­DER

BØRNEFAMILIER AR­BEJ­DER RIG­TIG me­get, for­di de ty­pisk er i be­gyn­del­sen af kar­ri­e­ren, og de har det øko­no­misk stramt, for­di de li­ge har købt hus el­ler bil. Man kan op­le­ve som fa­mi­lie, at man kan fø­le sig som en ufed me­d­ar­bej­der, for­di man ik­ke al­tid er flek­si­bel nok for ar­bejds­plad­sen. Men vi har og­så brug for at ha­ve tid til fa­mi­li­en. Hvis man la­ver så­dan en lov, sig­na­le­rer det, at det er okay at gå på ar­bej­de, dyr­ke sin kar­ri­e­re og ha­ve en fa­mi­lie på sam­me tid. Selv­føl­ge­lig skal der va­e­re plads til det, der i sid­ste en­de er mest vig­tigt, nem­lig at ta­ge va­re på vo­res børn, når de har brug for det. Jeg tror, at hvis man gør no­get godt for fa­mi­li­en, så gav­ner det sam­fun­det som hel­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.