Fodbold er det smuk­ke­ste spil

BT - - NYHEDER -

Imor­gen be­gyn­der den vig­tig­ste fod­boldsa­e­son. Ja­ja – nu ta­en­ker du sik­kert : ’Ja­men vent, Su­per­liga­en den be­gynd­te da i sid­ste uge, og Pre­mi­er Le­ague be­gyn­der først i au­gust’ og ja, beg­ge de­le er sandt.

PA­NE­LET Fodbold er det smuk­ke­ste spil. Uan­set hvor man­ge pen­ge,der kom­mer i spor­ten. Så er det et spil, som kan for­vand­le men­ne­sker

MEN DEN SAESON, som be­gyn­der i mor­gen er for os til­ha­en­ge­re som hver­ken er be­ri­get med fod­bol­dens for­nem­ste sel­skab, el­ler den me­di­e­da­ek­ning, som na­tur­ligt føl­ger med Su­per­liga­en el­ler de an­dre sto­re liga­er, den vig­tig­ste. Her er vi gemt. Her er vi glemt. Vi ta­ler den na­est­bed­ste ra­ek­ke. Vi ta­ler om men­ne­sker, som ik­ke har valgt de­res klub ud fra liga-pla­ce­rin­gen, men hvor klub­ben valg­te dem. Nog­le, for­di de blev født i by­en. An­dre ved en suc­ces­op­le­vel­se, som bandt det bånd, som kun fodbold kan bin­de mel­lem et men­ne­ske og den­nes hjer­te­klub. VI TA­LER OM at op­le­ve fle­re skuf­fel­ser end suc­ce­ser i fod­bol­den. Vi ta­ler om, at de bed­ste år fin­des bag os, og det nai­ve håb om de nye som ven­ter i frem­ti­den. En sta­e­dig­hed, som tri­ves gen­nem trods. Vi ta­ler vok­sen­mob­ning på stu­di­er, ar­bejds­plad­ser og i fa­mi­li­er. Vi ser grup­per af ven­ner og fa­mi­li­er, som val­far­ter mod de­res sta­dion, og på de­res skul­dre ba­e­rer de for­vent­nin­gen om, at nu bli­ver det he­le bed­re. Nu ven­der det. For så to ti­mer se­ne­re at gå duknak­ke­de, slu­kø­re­de og skuf­fe­de hjem igen. DET­TE TIL TRODS, så står de sam­me men­ne­sker der igen ugen ef­ter. Sam­me sinds­stem­ning. Sam­me loy­a­li­tet og sam­me til­tro til de hjer­teslag, som de­res klub ek­ko­er ud i de­res ver­den. Om det så er Vej­le Bold­klub, Fremad Ama­ger, FC Fre­de­ri­cia, Ho­bro el­ler no­get fem­te, det er så­dan, det fø­les. Vi har min­der­ne fra bed­re ti­der. De få, men sta­er­ke øje­blik­ke. Sid­den­de på vo­res fa­ed­res skul­dre. Takt­fast klap­pen­de. Op­mun­tren­de. Hå­ben­de. FODBOLD ER DET smuk­ke­ste spil. Uan­set hvor man­ge pen­ge der kom­mer i spor­ten. Så er det et spil, som kan for­vand­le og for­an­dre men­ne­sker. Ska­be hel­te. Skur­ke. Gi­ve ka­rak­ter el­ler ska­be ta­bet af den. Den tri­ves igen­nem ka­er­lig­he­den til fodbold. Den er bå­ret igen­nem al­le de fri­vil­li­ge sja­e­le, som i net­op den sam­me ka­er­lig­hed Mor­ten Pelch, Når ar­bejds­pres­set sti­ger, går det hår­de­re ud over kvin­der­ne end ma­en­de­ne. Hvor­for bli­ver kvin­der me­re pres­se­de? hja­el­per de­res klub. Ryd­der op. Pak­ker ud. Luk­ker ned. I DEN DAN­SKE 1. di­vi­sion er dis­se men­ne­sker ik­ke nød­ven­dig­vis be­ri­get med sto­re fod­boldop­le­vel­ser, smuk­ke fa­ci­li­te­ter el­ler drys­set fra stjer­ne­spil­le­re. Her er det klub­ben før spil­le­ren. Her er det sam­men­hol­det før kom­merci­a­li­se­rin­gen. Ka­er­lig­he­den. Loy­a­li­te­ten. Til­tro­en. SÅ TIL DIG der­u­de. Som ik­ke har en top tre klub i hjer­tet. Uan­set om det så er i Dan­mark el­ler ud­lan­det. Du er ik­ke ale­ne. Vi er bun­det af det sam­me bånd. Fod­bol­dens. Der, hvor vi hol­der fast på trods af og ik­ke på grund af. I mod­sa­et­nin­gen til li­vet på den an­den si­de af grønsva­e­ren. Hvor vi alt for let gi­ver op, ef­ter el­ler hen til fri­stel­se, egois­me, og det ukom­pli­ce­re­de. Der kan vi la­e­re no­get af de fod­boldtil­ha­en­ge­re, som står fast i mod­gang. Det er ka­er­lig­hed. For ka­er­lig­he­den er stør­re end mod­gan­gen. Loy­a­li­te­ten sta­er­ke­re end af­mag­ten, og bån­det til an­det end os selv vig­tigst. NÅ JA – skul­le Vej­le Bold­klub ryk­ke op i Su­per­liga­en, så le­ver jeg gan­ske fint med det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.