Bor­gen-stjer­ne jub­ler over Bro­adway-rol­le

BT - - NYHEDER -

TE­A­TER fort­sat bå­de bo og ar­bej­de i Dan­mark og­så. Vi har en rig­tig spa­en­den­de kul­tur, der he­le ti­den ud­vik­ler sig, bå­de på film-, tv- og te­a­ter­si­den, og det er jeg stolt af og vil me­get ger­ne va­e­re en del af,« for­kla­rer hun.

Bir­git­te Hjort Sø­ren­sen har tid­li­ge­re for­talt til BT, at hun over­ve­je­de at pro­du­ce­re og gå bag ka­me­ra­et for at ska­be nog­le kvin­derol­ler. Og no­get ty­der på, at og­så dét fla­sker sig for sku­e­spil­le­ren. Bag ka­me­ra­et »Jeg har brugt no­gen tid på at ud­vik­le kon­cep­tet for en tv-se­rie sam­men med en ma­nuskript­for­fat­ter. Det er me­get tid­ligt i pro­ces­sen, så der­for kan jeg ik­ke si­ge så me­get om sel­ve pro­jek­tet.

Men det har va­e­ret bå­de la­e­re­rigt og en stor, stor for­nø­jel­se, så det bli­ver nok ik­ke sid­ste gang, jeg be­va­e­ger mig om bag ka­me­ra­et på den ene el­ler den an­den må­de,« ly­der det.

Ef­ter job­bet på de skrå bra­ed­der gla­e­der Hjort Sø­ren­sen sig til maj, hvor der er dansk pre­mi­e­re på fil­men ’3 ting’, som hun med­vir­ker i.

»Og så må vi se, hvad frem­ti­den el­lers brin­ger,« slut­ter hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.