Ope­ra­ens hu­mør­bom­be

BT - - NYHEDER -

60 ÅR I DAG hø­je sop­ran rum­mer og­så et stort ta­lent for det me­re fol­ke­li­ge og hu­mo­ri­sti­ske re­per­toi­re. I 1989 med­vir­ke­de Li­se-Lot­te Ni­el­sen i An­dy Pa­pes og Erik Clau­sens mu­sik­fo­re­stil­ling ’Den sto­re Hou­di­ni’, der hav­de pre­mi­e­re på Grå­brød­res­ce­nen, men og­så blev spil­let som ga­de­te­a­ter. Hun har des­u­den med­vir­ket i ra­dio­spil, va­e­ret hø­ne i en tv-ope­ra, lagt stem­me til teg­ne­film og sun­get ope­ra på tå­spids.

Da hun i 2010 skul­le fejre sit 25 års ju­bila­e­um på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter, valg­te hun selv Vend­sy­s­sel Te­a­ters tur­né­fo­re­stil­ling ’So­u­ve­nir’, hvor hun spil­le­de det ame­ri­kan­ske over­klas­se­løg Fl­oren­ce Fo­ster Jenkins, der, på trods af, at hun sang piv­falsk, li­vet igen­nem tro­e­de, hun var guds ga­ve til mu­si­kel­sker­ne. Fo­re­stil­lin­gen, hvor Hen­rik Ko­fo­ed fra bl.a. Ør­ke­nens Søn­ner spil­le­de Jenkins’ tro­fa­ste ak­kom­pag­na­tør, var in­stru­e­ret af Li­se-Lot­te Ni­el­sens gam­le la­e­rer på Ope­raa­ka­de­mi­et, Pe­ter Schrøder, og bå­de pu­bli­kum og an­mel­de­re gra­ed af grin. ’So­u­ve­nir’ blev hen­des sid­ste sto­re rol­le in­den pen­sio­ne­rin­gen fra Det Kon­ge­li­ge i 2012.

Ved si­den af ar­bej­det på na­tio­nals­ce­nen har Li­se-Lot­te Ni­el­sen imid­ler­tid og­så haft en stor ka­er­lig­hed til gam­le ope­ret­tesan­ge og revy­vi­ser. Hun har bl.a. en trio sam­men med revysku­e­spil­ler Per­nil­le Schrøder og ka­pel­me­ster Hen­rik Krogs­gaard, og hun har li­ge­le­des gen­nem man­ge år haft et na­ert sa­m­ar­bej­de med operakol­le­ga­en Gert Hen­ning-Jen­sen, pi­a­ni­sten Ca­rol Con­rad og i en år­ra­ek­ke og­så med den nu af­dø­de mu­si­ker og en­tertai­ner Si­mon Ro­sen­baum. Sam­men har de rejst lan­det tyndt med mu­si­kalsk un­der­hold­ning, der spa­en­der fra ope­raa­ri­er til gam­le Li­va We­el- og Kai Nor­mann An­der­sen-vi­ser.

»At brin­ge ope­ra­en ud til fol­ket er jo det nye sort, men det har Li­se-Lot­te gjort i åre­vis. Ja, hun har na­er­mest op­fun­det kon­cep­tet, og hun er su­per­god til det,« si­ger Gert Hen­ningJen­sen. Fan­ta­stisk revy­da­me »Der er en fan­ta­stisk revy­da­me gemt i hen­de, hun er me­get ka­ris­ma­tisk og ef­ter min me­ning lan­dets bed­ste til at for­tol­ke de gam­le Kai Nor­mann An­der­sen-san­ge. Den må­de, hun kan for­tol­ke en tekst og gø­re den til sin egen, er uover­truf­fen. Og så er hun sjov at ar­bej­de sam­men med. Et rig­tigt ener­gibundt.

Hun fin­der al­tid på nye ting, hun kan gå i lag med, men hun er sam­ti­dig me­get or­dent­lig og struk­tu­re­ret. Så jeg har slet ik­ke va­e­ret nervøs for, hvor­dan det skal gå hen­de som pen­sio­nist. Hun skal nok fin­de på no­get.«

Og der er da og­så sta­dig bud ef­ter Li­se-Lot­te Ni­el­sen. Så sent som sid­ste år med­vir­ke­de hun i An­dy Pa­pes og Ras­mus Zwi­ck­is Re­u­mert­be­løn­ne­de ope­ra ’An­dre byg­nin­ger’, en kras sa­ti­re over det mo­der­ne kon­trol­sam­fund, på Den Fyn­s­ke Ope­ra.

Li­se-Lot­te Ni­el­sen er gift med Sø­ren Kaas Cla­es­son, der i man­ge år var vi­o­li­nist i Det Kon­ge­li­ge Ka­pel. Sam­men har de bl.a. un­der­holdt med det mu­si­kal­ske fored­rag ’Li­vet i gra­ven, dø­den på sce­nen’. I det he­le ta­get er der masser af sang, mu­sik og te­a­ter i fa­mi­li­en. Søn­nen Ni­co­lai på 28 år er bas­sist, ud­dan­net fra Ryt­misk Mu­sik­kon­ser­va­to­ri­um, og dat­te­ren Emi­lie på 24 er net­op fa­er­di­g­ud­dan­net som fo­re­stil­lings­le­der fra Gu­ild­hall School of Mu­sic & Dra­ma i Lon­don.

Fri­ti­den til­brin­ger Li­se-Lot­te Ni­el­sen så of­te som mu­ligt i fa­mi­li­ens hus i Sve­ri­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.