Far­ve­rig film­per­le

BT - - NYHEDER - 15:00 22:00 23:45 01:45-05:05 13:40 16:30 19:40 17:55

”Ame­ri­can Hust­le va­rer lidt over to ti­mer. Men den er al­li­ge­vel ik­ke et mi­nut for lang. Hi­sto­ri­ens lag ta­ger nem­lig sin tid,” lød det fra BT’s an­mel­der Hen­ning Hø­eg, der gav af­te­nens dra­ma fem stjer­ner i 2013. ”Ame­ri­can Hust­le” fo­re­går i 70’er­nes USA, der er pra­e­get af øko­no­misk uro og alar­me­ren­de ar­bejds­løs­heds­tal. For Ir­ving Ro­sen­feld er den ene­ste vej gen­nem da­gen og vej­en at sny­de. Sam­men med den li­ge så snu og ik­ke mindst for­før­en­de Syd­ney Pros­ser op­ret­ter de to et fir­ma, der ta­ger pen­ge for at ud­ste­de lån, som de al­drig ud­be­ta­ler. For­ret­nin­gen vok­ser, men en dag går de li­ge i FBI’s fa­el­de. Den en­tu­si­a­sti­ske og il­tre FBI-agent Ri­chie DiMa­so gi­ver dem to valg: en tur i fa­engsel el­ler et ar­bej­de for FBI. Val­get fal­der på det sid­ste, og snart bli­ver Ir­ving og Syd­ney dra­get ind i en ver­den af po­li­tisk kor­rup­tion, in­ti­mi­de­ren­de ma­fio­so­er og masser af bon­de­fan­ge­ri. Fil­men er løst ba­se­ret på vir­ke­li­ge ha­en­del­ser fra slut­nin­gen af år­ti­et, hvor FBI i sa­m­ar­bej­de Med­vir­ken­de: In­struk­tion: med en svind­ler for­søg­te at af­slø­re kri­mi­na­li­tet blandt for­ret­nings­folk og po­li­ti­ke­re, hvil­ket bl.a. in­klu­de­re­de en falsk sheik. (Zulu)

Ba­by Sur­pri­se. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2010. Las­seMa­jas De­tek­tiv­bu­reau – Skyg­ger Over Val­le­by. Svensk fa­mi­lie­film fra 2014. Svam­pe­bob: En rig­tig land­krab­be. Ame­ri­kansk fa­mi­lie­film fra 2015. Det sto­re nød­de­kup. Ame­ri­kansk ani­ma­tions­film fra 2014. Fo­rel­sket i New York. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2013. Hob­bit­ten: Fem­ha­e­resla­get. Ame­ri­kansk­newze­aland­sk actio­ne­ven­tyr fra 2014. Ed­ge of To­mor­row. Ame­ri­kansk sci-fi-actionfilm fra 2014. 47 Ro­nin. Ame­ri­kansk fan­ta­sy­film fra 2013.

Nat-tv.

”Ame­ri­can Hust­le” blev no­mi­ne­ret til he­le ti Oscars, men blev for­bi­gå­et i al­le ka­te­go­ri­er. Til gen­ga­eld vandt den en ”Gol­den Glo­be” for årets bed­ste film.

Fo­to: TV2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.