Tour de Fran­ce RIIS GØR COMEB

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

DE TRE NIVEAUER WOR­LD TOUR: PRO-CONTINENTAL: KONTINENTAL: Man­ge kon­ti­nen­tal­hold fo­ku­se­rer på ta­len­t­ud­vik­ling og hø­rer un­der de na­tio­na­le cy­kel­for­bund. Kø­rer sja­el­dent med ka­em­pe­sto­re bud­get­ter, og ryt­ter­ne la­ver an­dre ting ved si­den af.

Hold som Etixx-Qu­i­ck­Step og Team Sky har al­le en Wor­ld Tour-li­cens. De er fuld­tidspro­fes­sio­nel­le. Der er 18 hold i den­ne ka­te­go­ri. Der bli­ver mindst to li­cen­ser le­di­ge ef­ter den­ne saeson, da Tin­koff og IAM Cycling for­la­der spor­ten.

Spor­tens an­den di­vi­sion. Hold som Chris An­ker Sø­ren­sens Fort­nu­eo-Vi­tal hø­rer til i den­ne ka­te­go­ri. Et pro-continental-hold skal mini­mum ha­ve 14 ryt­te­re, to team ma­na­ge­re og tre øvri­ge an­sat­te for at bli­ve til­delt li­cens. Her har Team Stöl­ting, der over­tog ef­ter dan­ske Team Cult Ener­gy, og­så hu­se­ret, men i går med­del­te hol­det, at det tra­e­der et skridt ned.

lavg@spor­ten.dk @Las­seV­ge ni­el@spor­ten.dk @MadsKNi­el­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.