Tour­fø­re­rens for­s­kra­ek­kel­se

BT - - DANMARTOKUS -

REN OVERLEVELSE mig. Det er så­dan en dag, hvor jeg pri­ser mig lyk­ke­lig over, at jeg på for­hånd hav­de fi­re mi­nut­ters for­spring,« sag­de Froo­me, da han hav­de ka­em­pet sig i mål – en hånd­fuld se­kun­der ef­ter kon­kur­ren­ter­ne Fa­bio Aru (Asta­na) og Nairo Qu­in­ta­na (Mo­vistar). Let­tet 31-åri­ge Chris Froo­me, der sta­dig har et so­lidt for­spring til de na­er­me­ste kon­kur­ren­ter, var let­tet over, at styr­tet ik­ke fik stør­re hel­breds­ma­es­si­ge kon­se­kven­ser.

»Rent fy­sisk er jeg egent­lig o.k. Jeg er hel­dig med ik­ke at va­e­re me­re ska­det, end jeg er. Jeg fik skra­bet no­get hud af, og jeg har og­så slå­et mit knae. Men jeg slap bil­ligt – jeg kun­ne li­ge så godt va­e­re ble­vet al­vor­ligt ska­det.«

Bri­ten tak­ke­de og­så sin hold­kam­me­rat Ge­raint Tho­mas, der vel­vil­ligt of­re­de sin cy­kel ef­ter Froo­mes styrt.

»Jeg måt­te kø­re eta­pen til en­de på Ge­raints cy­kel. Jeg vid­ste, at ser­vi­ce­bi­len lå langt til­ba­ge, og min cy­kel fun­ge­re­de ik­ke rig­tigt ef­ter styr­tet. Så tu­sind tak for cyk­len, Ge­raint.« In­stinkt Da­gen blev en stor tri­umf for hjem­me­ba­neynd­lin­gen Ro­main Bar­det (Ag2R La Mon­di­a­le), der kør­te so­lo over det sid­ste bjerg og sik­re­de de fran­ske cy­kel­fans en til­tra­engt suc­ces­op­le­vel­se. Årets før­ste fran­ske eta­pe­sejr.

»Det var over­ho­ve­det ik­ke plan­lagt. Det var ba­re mit cy­kel­ryt­te­rin­stinkt, der tog over. He­le mit hold lag­de en fan­ta­stisk ind­sats for da­gen. Nu har jeg vun­det to eta­per på to år, og jeg hå­ber ba­re, at jeg kan hol­de den go­de form kø­ren­de i to da­ge end­nu,« sag­de Bar­det, der med sej­ren ryk­ker op på lø­bets an­den­plads – 4,11 mi­nut­ter ef­ter Froo­me

Der ske­te i det he­le ta­get ting og sa­ger med po­di­e­plad­ser­ne. Hol­land­ske Bauke Mol­le­ma (TrekSe­gaf­redo) hav­de en me­get skidt dag og gled fra en sam­let an­den­plads ned på lø­bets 10. plads. Adam Ya­tes måt­te af­le­ve­re klas­se­men­tets tred­je­plads til Nairo Qu­in­ta­na, der hav­de en af si­ne få go­de da­ge i årets Tour.

I kam­pen om bjerg­trøj­en var der der­i­mod in­gen for­skyd­nin­ger. Ra­fal Ma­j­ka (Tin­koff) sid­der nu så tungt på prik­ker­ne, at kun et sort uheld kan for­hin­dre ham i at bli­ve kå­ret som bjerg­kon­ge på Champs Élysées i mor­gen.

I for­vej­en har Pe­ter Sa­gan su­ve­ra­ent vun­det den grøn­ne po­int­trø­je.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.