Tou­rens sid­ste po­di­e­kamp Ru­ten

BT - - DANMARTOKUS -

I dag er det ui­genkal­de­ligt sid­ste chan­ce for at la­ve om på klas­se­men­tet. Det er end­nu en kort eta­pe, hvil­ket be­ty­der, at far­ten igen i dag vil bli­ve høj he­le vej­en mod mål. Som vi har set på de tid­li­ge­re bjer­ge­ta­per, går det og­så her opad, kort ef­ter star­ten er gi­vet. Col des Ara­vis er 6,7 km lang og sti­ger i gen­nem­snit med syv pro­cent. Her vil dagens ud­brud for­ment­lig kom­me af­sted.

Umid­del­bart ef­ter ned­kørs­len kom­mer dagens ind­lag­te po­ints­purt i La Grand-Bor­nand, hvor­ef­ter det igen be­gyn­der at sti­ge op mod toppen af Col de la Co­lom­bière. Her­fra føl­ger en re­la­tiv lang ned­kør­sel mod for­plej­nings­zo­nen i Ma­rig­ni­er. Med 68 km igen ta­ger ryt­ter­ne fat på ka­te­go­ri 1-stig­nin­gen Col de la Ra­maz. De 14 km mod toppen sti­ger med syv pro­cent i snit, hvoraf isa­er den sid­ste halv­del har stej­le pas­sa­ger. Fra toppen er der små 30 km til bun­den af dagens og Tou­rens sid­ste sto­re ud­for­dring. er opad og be­sid­der li­ge­le­des en hur­tig spurt i en min­dre grup­pe. Hvis han kan få et hul over toppen af Col de Joux Pla­ne el­ler ik­ke va­e­re for langt ef­ter de for­re­ste, bli­ver han ut­ro­lig sva­er at slå i dag. Blandt an­dre ud­brud­skan­di­da­ter fin­der vi igen Za­ka­rin, Ra­fal Ma­j­ka (Tin­koff ), Rui Cos­ta (Lam­pre), Ser­ge Pauwels (Di­men­sion Da­ta) og Juli­an Alap­hi­lip­pe (EtixxQu­i­ck-Step), der måt­te se si­ne chan­cer for en eta­pe­sejr for­svin­de på grund af en me­ka­nisk de­fekt på 15. eta­pe. Det bli­ver ik­ke nemt for Alap­hi­lip­pe at føl­ge med de bed­ste bjer­gryt­te­re på den sid­ste, stej­le stig­ning, men li­ge­som Pan­ta­no er den un­ge fransk­mand ut­ro­lig dyg­tig nedad og hur­tig på stregen.

Asta­na må og­så va­e­re op­sat­te på suc­ces, ef­ter de­res sto­re for­ar­bej­de mis­lyk­ke­des på gårs­da­gens eta­pe. Vin­cen­zo Ni­ba­li styr­te­de, og Fa­bio Aru kom ik­ke me­get ta­et­te­re på po­di­et. Han er fort­sat halvan­det mi­nut ef­ter Qu­in­ta­na på tred­je­plad­sen. Hvis ik­ke Ni­ba­li er ma­er­ket ef­ter sit styrt, vil jeg for­mode, at han for­sø­ger at kom­me med i mor­ge­nud­brud­det. Det vir­ker til, at han har ti­met for­men godt frem mod det fo­re­stå­en­de OL. En eta­pe­sejr i dag vil va­e­re et vig­tigt moral­boost in­den af­gan­gen til Rio.

Die­go Rosa er og­så et godt bud på en vin­der fra et ud­brud. Rosa er tid­li­ge­re mo­un­tain­bi­ke­ryt­ter og har in­tet pro­blem med stej­le stig­nin­ger og vå­de ned­kørs­ler. Det vi­ste han blandt an­det i årets Ba­sker­lan­det Rundt, hvor han i en­som ma­jesta­et vandt kon­ge­e­ta­pen ef­ter et langt sol­o­ridt over lø­bets stej­le­ste stig­nin­ger i si­len­de regn. CYKELEKSPERT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.